Politika jakosti

Vedení firmy, zabývající se projektovou a inženýrskou činností, předkládá svoji strategii. Tato strategie je sestavena na základě stávajících požadavků zákazníků, i na předpokládaných požadavcích budoucích zákazníků a byla formulována dle:

 1. 1. Dosavadní činnosti společnosti
 2. 2. Dlouhodobých vztahů a jednání s nejdůležitějšími zákazníky
 3. 3. Sledování vývoje konkurence v regionu. Odhadů vývoje trhu a prací v daných oborech
 4. 4. Společnost MDS projekt, s.r.o  usiluje o to, aby její veškeré obchodně podnikatelské aktivity a strategické kroky měly vždy prioritně na zřeteli pozitivní přístup k životnímu prostředí.

 

Z tohoto důvodu společnost zapracovala Environmentální politiku jako součást celkové strategie.

 Z tohoto vedení firmy MDS projekt s.r.o., v zájmu zlepšování pozice firmy na trhu, sestavilo následující Politiku ISŘ:

 1. 1. Potvrdit a udržet postavení, které odpovídá naším schopnostem, to znamená být vyhledávaným a spolehlivým partnerem investorů dopravních, mostních, ale i jiných staveb.
 2. 2. Optimalizovat vykonávání jednotlivých činností spojených s hlavním procesem a ostatních řídících a podpůrných činností s cílem snížit veškeré náklady. Úspory nákladů se projeví v nárůstu finančních zdrojů pro investice do výroby, personálu a pracovního prostředí.
 3. 3. Kvalita našich služeb je nejvyšším cílem všech pracovníků společnosti. Dlouhodobým záměrem je práce bez chyb. Toto je možné dosáhnout postupným snižováním vnitřních zmetků a oprav  s využitím všech principů neustálého zlepšování.
 4. 4. Respektovaní požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí.
 5. 5. Dokumentování veškerých environmentálních aspektů naší činnosti.
 6. 6. Prevence znečišťování.
 7. 7. Nabízet a poskytovat zákazníkům služby splňující parametry standardů kvality a ochrany životního prostředí.
 8. 8. Otevřenost ke komunikaci se zainteresovanými stranami ve všech otázkách týkajících sechování a dopadu činností společnosti na životní prostředí.
 9. 9. Řídit a vychovávat pracovníky k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí tak, aby plně chápali, podporovali a prosazovali Environmentální politiku společnosti. 

Vedení firmy se proto zavazuje k podpoře Politiky ISŘ:

 1. 1. Vytvářet prostředí, ve kterém bude každý pracovník naší společnosti přispívat  prostřednictvím  odpovídající kvalifikace ke stálému růstu standardů kvality.
 2. 2. Ročně upřesňovat firemní Politiku jakosti na konkrétní a snáze vyhodnotitelné cíle.
 3. 3. K dosažení plnění Politiky ISŘ, v oblasti jakosti finanční i personální, zajistit plánování zdrojů tak, aby bylo dosaženo co nejefektivnějších výsledků.
 4. 4. Všechny pracovníky firmy seznámit s obsahem Politiky a Cílů ISŘ, objasnit   úlohu jednotlivce v systému, a zároveň vytvářet takové podmínky, aby bylo dosaženo Cílů ISŘ.

Od pracovníků firma očekává:

 1. 1. Důsledně a co nejpřesněji, dodržovat stanovené postupy v systému QMQ a EMS.
 2. 2. Odpovědnost za  veškeré své práce a především za co nejmenší chybovost při jejím výkonu.
 3. 3. Aktivní spolupráci s vedením firmy a s jednotlivými pracovníky.
 4. 4. Návrhy na zlepšení v oblasti QMS a EMS.
 5. 5. Zpětnovazebnost s ohledem na chybovost při provádění projektové dokumentace.

Politiku ISŘ projednalo a schválilo vedení firmy  dne 2.1.2009                                                                                                

 

 

                                                                         Ing. Jan Bursa -jednatel společnosti