Politika jakosti

POLITIKA KVALITY

Společnost MDS Projekt s.r.o. staví na svých zkušenostech v oblasti projektové a inženýrské činnosti v oblasti mostních konstrukcí a dopravních staveb. Pro zabezpečení dlouhodobé prosperity a trvalého rozvoje organizace vytyčuje vedení následující zásady:

 

  1. Oblast hospodárnosti a výkonnosti

Veškeré činnosti společnosti směřují k dosažení dlouhodobé prosperity. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.

 

  1. Oblast kvality

Cílem je dosažení nulového výskytu chyb ve všech činnostech společnosti.

Nekvalitní služby nesmějí být v žádném případě dále předávány. Příčina závady se musí analyzovat a natrvalo odstranit. Ručíme za kvalitu našich služeb.

 

  1. Oblast spokojenost zákazníků a zainteresovaných stran

Pochopení potřeb a očekávání zainteresovaných stran je předpokladem úspěchu při jejich plnění. Veškeré úsilí směřujeme k uspokojení potřeb a očekávání zainteresovaných stran. Cílem je dodávat zákazníkům výhodnější hodnotu našich výrobků a služeb než konkurence.

 

  1. Ve vztahu k našim dodavatelům a partnerům

Včasné zapojení dodavatelů a našich partnerů do nových projektů a jejich řízení je předpokladem splnění požadavků na dodávané produkty.

 

  1. Oblasti legislativy

Naše služby musí splňovat veškeré relevantní zákonné požadavky a musí nést záruku toho, že jsme šetrní k prostředí, ve kterém podnikáme.

 

  1. Ve vztahu k pracovníkům

Každý pracovník naší organizace zná dodavatele a zákazníka své práce, každý je povinen svůj úkol plnit přesně, včas a uplatňuje při tom všechna opatření pro zlepšení kvality.

 

  1. Pro oblast zlepšování

Důsledné a pravidelné měření výsledků procesů nám odhaluje prostor pro další zlepšování.

Neustálým zlepšováním všech činností, procesů a výrobků, týmovou prací a vzájemnou podporou všech pracovníků chceme dosáhnout toho, aby se vracel spokojený zákazník a ne reklamace. Zlepšování a preventivní opatření preferujeme před odstraňováním následků. Používáním nástrojů prevence se snažíme dosáhnout nulového výskytu chyb.

 

 

Vysoké Mýto, 7.3.2018                                                             Ing. Jan Bursa, jednatel