Propusty

2013 - Rozhledna Špulka s naučnou stezkou

<<< zpět

Název Akce a Objektu 

Rozhledna Špulka s naučnou stezkou,

vrch Bžezák u obce Lbosín

 

Obec

Divišov


Okres 
Benešov


Investor
Svazek obcí CHOPOS


Projekt
2013


Popis

Projektová dokumentace řeší konstrukci „rozhledny Špulka s naučnou stezkou, vrch Březák u obce Lbosín“, na par. č. 974 v k. ú. Lbosín. Projekt zpracován v úrovní DSPS (Dokumentace skutečného provedení stavby), v projektu se vycházelo z původní projektové dokumentace DSP a DPS zpracované Ing. Arch. Torkoniakovou (architektonické a stavebně technické řešení) a firmou EXCON a.s. - Ing. Lahodným (stavebně konstrukční část) z roku 2012 a z dokumentace VDS zpracované firmou MDS projekt s.r.o..

Rozhledna Špulka je umístěna na vrcholu kopce Březák u obce Lbosín na par. č. 974 v k. ú. Lbosín. Nosná konstrukce rozhledny vychází z architektonického návrhu Ing. Arch. Torkoniakové. Hlavní nosná konstrukce je tvořena centrální ocelovou trubkou o průměru 1016 mm tl. stěny 8, 14 a 16 mm z oceli S235 po celé výšce rozhledny a vnějšími dřevěnými hranoly 200/240 a 160/240 mm z hraněného řeziva třídy C22 (smrkové). Do výšky 11,6 m tvoří vnější nosnou konstrukci 18 hranolů 200/240 mm z hraněného řeziva třídy C22 (smrkové) ve tvaru komolého kužele na kruhové základně o průměru 10,802 m. Dále rozhledna pokračuje válcovým tělesem délky 15 m a průměru v ose 3,46 m, jehož nosný plášť je tvořen opět 18 dřevěnými hranoly 160/240 mm hraněného řeziva třídy C22 (smrkové). Na vrcholu má rozhledna trychtýřovitý tvar (obrácený komolý kužel) až do výšky 30 m, kde je vyhlídková plošina. Nosnou konstrukci doplňuje do výšky 11,6 m 9 předpjatých táhel MACALLOY z oceli S460 a S520 uspořádaných do tvaru válce o průměru základny cca 3,46 m, táhla jsou ukotvena do základové konstrukce a do nosné ocelové kce. Středová trouba slouží jako prostor pro vedení el. kabelů a napáječů pro antény a vysílače umístěné na vrcholu rozhledny. V úrovni + 3,19 m je umístěna vyhlídková plošina o průměru 8,9 m. Pochozí vrstvu plošiny tvoří dřevěné fošny tl. 40 mm ze dřeva třídy C24 (modřínové). Na nosných ocelových prvcích plošiny jsou zdola připravena oka pro zavěšení informačních panelů. Schodiště je navrženo točité se středovým vřetenem tvořeným středovou troubou prům. 1016 mm. Stupně schodiště s podestami jsou vetknuty do středové trouby, jsou spojeny na vnější straně okopovým plechem šířky 250 mm z oceli S235, ke kterému jsou připojeny sloupky zábradlí z profilu TR 42,4/3,2 s madlem z profilu TR 51/3,2 a výplňovými prvky (mřížovina se svislými tyčemi TR 12x12), veškeré prvky zábradlí jsou provedeny z oceli S235. Na středové troubě je umístěno vnitřní madlo z profilu schodiště TR 51/3,2 z oceli S235. Zábradlí má výšku minimálně 1200 mm. Na vyhlídkových plošinách je po obvodu provedeno zábradlí výšky min. 1200 mm, madlo zábradlí je provedeno fošnou 40/200 mm ze dřeva třídy C24 (modřínové). Svislá výplň je tvořena mřížovinou ze svislých tyčí TR 12x12 z oceli S235. Zábradlí je kotveno do obvodových nosných dřevěných hranolů.

Střecha j zhotovena z bonského šindele v červené barvě (dle architektonického návrhu). Všechny prvky krytiny jsou provedeny typové systémové, oplechování střechy je zhotoveno z plechu TiZn. Nosný podklad střešní krytiny je prkenný záklop z horní strany střešních trámů prkny tl. 32 mm, prkna jsou přibyty (resp. přišroubovány vruty) k nosným dřevěným hranolům, materiál prken dřevo třídy C22 (smrkové).

Na 1. Vyhlídce (plošině) jsou provedeny modřínové lavičky, nosná kce laviček je tvořena ocelovými profily U60 a TR 60x40 ukotvené do nosné ocelové kce plošiny. Sedací část laviček je z fošen 60/300 mm ze dřeva třídy C24 (modřínové).