Silniční mosty

Most ev.č. 304-005 - Slavětín

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
Most ev.č. 304-005 Slavětín 
Objekt: SO 201 Nový most ev.č. 304-005 

Obec
Slavětín nad Metují

Okres 
Náchod

Investor
Správa a údržba silnic Královehradeckého kraje


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímé
-          výškově ve stoupání 0,5%

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- masivní

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- trámový

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Délka přemostění
Most přes vodní tok
kolmá 19,30 m

Délka mostu
Délka mostu 30,80 m

Popis mostu

Objekt mostu je navržen jako jednopolová rámová konstrukce z betonu. Nosná konstrukce rámu je navržena s hlubinným založením, dle základových poměrů v zájmovém území. Založení mostního objektu je navrženo jako hlubinné na velkoprůměrových vrtaných pilotách O800mm.
 Konstrukce spodní stavby se skládá z rámových stěn a konstrukce křídel z monolitického železobetonu. Rámové stěny jsou vetknuty do hlav pilot založení mostu. Konstrukce křídel jsou navrženy jako souběžné s osou komunikace a to zavěšené do konstrukce opěr (rámových stěn). 
Vodorovný část nosné konstrukce je navržena rámová přičel trámová provedena jako spřažená betonová konstrukce. Nosná konstrukce a to její vodorovná část se skládá z prefabrikovaných podélných tyčových prefabrikátů spřažených s monolitickou spřahující deskou. Vodorovná část nosné konstrukce je vetknuta v rámovém koutu do konstrukce spodní stavby. Podélné tyčové prefabrikáty jsou navrženy jako předem předpjaté v I. fázi ve výrobně dílců. Vodorovná část nosné konstrukce je dále navržena jako dodatečně předpjatá na stavbě v II. fázi.
 Přechodová oblast mostu je navržena dle ČSN 73 6244 s přechodovou deskou s ostruhou a kluzně uloženou na jejím úložném prahu v čelech nosné konstrukce. Odvodnění přechodové oblasti je navrženo rubovou drenáží s vyústěním skrz konstrukci křídel mostu. Rubová drenáž je pak navržena rovněž na konci přechodové desky.
 Nosná konstrukce bude zvedána po jednotlivých polích tak, aby bylo možné provést její kompletní sanaci a opravu (viz samostatné kapitoly) a opravu uložení. S ohledem na závěry diagnostických průzkumů je navrženo vybourání dolních částí konstrukce ložisek pod každým z podélných nosníků. V celém rozsahu budou ubourány úložné bloky na podpěrách až po úroveň úložných prahů a to z důvodu jejich rozpadu. Provede se oprava a promazání ložisek s výměnou jejich dolních částí a jejich kompletace. Po provedení nových úložných bloků se spustí jednotlivá pole n.k. do jejich původní polohy s osazením ložisek do plastbetonu popř. do lože z plastmalty.
 Na konstrukci spodní stavby budou provedeny sanační práce v kompletním rozsahu. V případě opěr bude provedena nová konstrukce závěrných zídek, křídel a přechodových desek. V případě opěry 6. bude prodlouženo křídlo vlevo za mostem o 2,0m. U opěry č. 0 se předpokládá obourání vzdušných povrchů z důvodu dlouhodobého zatékání a s tím spojené hloubkové degradace těchto povrchových částí.