Silniční mosty

Most ev.č. 392-012 - Kuroslepy

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
II/392 Mohelno, most ev.č. 392-012 přes Oslavu 
objekt: SO 201 - Most ev.č. 392-012 

Obec
Kuroslepy

Okres 
Třebíč

Investor
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o.


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 3 polích

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-     směrově v přímé
-     výškově ve výškovém oblouku

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- masivní

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- trámový

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Délka přemostění
Most přes vodní tok
kolmá 40,666 m

Délka mostu
Délka mostu 50,65 m
Šířka mostu 7,00 m

Popis mostu

Oprava mostního objektu je zaměřena na výměnu zádržného systému s konstrukcí říms na mostě a tím související vyvolané rozsahy prací.
 Na mostě a na předmostích bude provedeno odfrézování konstrukce vozovky v délce celkem 70,0m. Frézování vozovky na mostě se uvažuje v tl. 50-93mm tak, že příčný sklon frézovaného povrchu bude v příčném sklonu 2,0% střechovitě. Na předmostích bude provedeno odstranění obrusné a ložné vrstvy v definovaném rozsahu a rozebrána konstrukce vozovky nad přechodovými oblastmi. 
 Na mostě bude provedeno odstranění ocelového zábradlí v celé délce.
 Na předmostích budou odstraněny svislé dopravní značky (2x2+2x1). Na předmostích bude za mostem a před mostem vlevo odstraněn zádržný systém v celém rozsahu. Vpravo před mostem pak v definované délce 28,0m.
 Na mostě bude provedeno zaříznutí asfaltobetonových vrstev na n.k. v místě vybourání což je 2,20m od osy. Následně bude odstraněna vozovky mezi tímto zaříznutím a konstrukcí římsy. Vozovka na mostě bude rovněž odstraněna na začátku a konci nosné konstrukce do předpokládané vzdálenosti dle podélného řezu mostu.
 Je navrženo odbourání kompletních říms na křídlech a na nosné konstrukci. Konstrukce vyrovnávací vrstvy.
 Vyrovnávací vrstva na nosné konstrukci bude odstraněna včetně bočnicových krycích plechů ve vzdálenosti 2,45m od osy mostu. 
 Konstrukce opěr mostu bude rozebrána v rozsahu odbourání kompletní konstrukce závěrné zídky a konstrukce křídel mostu po výškovou úroveň povrchu úložného prahu.
 Výkop za opěrou a podél křídel je navržena v nejnutnějším rozsahu s ohledem na výstavbu nových nadbetonovaných křídel a rozsah úpravy přechodové oblasti.