Silniční mosty

Most přes Loučnou v Trstěnici

<<< zpět
Most přes Loučnou v Trstěnici
Most přes Loučnou v TrstěniciMost přes Loučnou v TrstěniciMost přes Loučnou v TrstěniciMost přes Loučnou v Trstěnici

Název Akce a Objektu 
SO 201 - Most ř.km 70,9

Obec
Trstěnice

Okres 
Svitavy

Investor
Obec Trstěnice

Dodavatel stavby
SaM Litomyšl, a.s.

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

- směrově v přímé
- výškově  ve výškovém oblouku

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce      

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- deskový - jednopolový rám

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes vodní tok: kolmá 8,000 m, šikmá 8,864 m

Délka mostu
Délka mostu 15,264 m
Šířka mostu 4,75 m

Šikmost mostu
Šikmý most 64,49 ° = 71,655 grad
Šikmost krajní opěry č 1. 64,49 ° = 71,655 grad
Šikmost krajní opěry č 2. 64,49 ° = 71,655 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 4,00 m

Šířka chodníku - bez chodníku

Šířka mostu mezi zábradlími 25 m 

Volná šířka mostu 4,25 m

Výška mostu 2,451 m (nad dnem vod. toku) 

Stavební výška mostu 0,49 m

Plocha mostu 
Plocha mostu 8,864 x 4,25 = 37,672 m2

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 8,00 (8,864) m
Délka nosné konstrukce 9,20 (10,194) m
Šířka nosné konstrukce 4,25 m
Výška nosné konstrukce 0,400 m
Plocha nosné konstrukce 10,194x4,25=43,324 m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost Vn = 22 t
Výhradní zatížitelnost Vr = 40 t
Výjimečná zatížitelnost Ve = - t

Popis mostu

Nový mostní objekt je navržen na převedení komunikace o kategorii MoK 4,25/60 dle ČSN 736110 - Projektování místních komunikací pro obousměrnou komunikaci místní s prostorem možných výhyben. Šířka komunikace je tedy navržena 3,25m mezi obrubníky s volnou šířkou mezi zábradlím 4,25m. Na mostě je osazeno ocelové zábradlí výšky 1,10 se svislou výplní dle ČSN 73 6201 kotvené do konstrukce římsy. 
Nově navržený mostní objekt je monolitická železobetonová rámová nosná konstrukce o jednom poli s konstantním rozpětím 8,00m, konstantní šířkou 4,25m a konstantní šikmostí opěr 64,49o - levá.
Založení mostního objektu je plošné na plošných základových pasech z monolitického železobetonu Základové pasy jsou šířky 2,0m a tloušťky 0,60m. 
Stěny rámu jsou navrženy z monolitického železobetonu tloušťky 0,60m s vhodně umístěnou pracovní spárou. Na konstrukce stěn rámu navazují zavěšená železobetonová monolitická křídla mostu tloušťky 0,5m podél komunikace. 
Vodorovná část rámové nosné konstrukce mostu je navržena konstantního příčného řezu s rámovým vetknutím do konstrukce rámových stojek. Povrch nosné konstrukce je skloněn ve sklonu 2,50% střechovitě do podélných úžlabí nosné konstrukce. Tloušťka nosné konstrukce je 400mm v ose a 366 mm v nejtenčím místě. Rozpětí rámové konstrukce - světlost je 8,0m (8,864m šikmá) a délkou nosné konstrukce 9,20m (10,194m šikmá). 
Přechodové oblasti obou opěr mostu jsou řešeny se standardním souvrstvím a samostatným přechodovým klínem ze štěrkodrti dle ČSN 73 6244 - Přechody mostů pozemních komunikací a VL-4.
Na pravé i levé straně mostu je navržena železobetonová monolitická konstrukce římsy s vyloženou římsou přes nosnou konstrukci. Celková šířka římsy je 0,75m s odraznou částí výšky 150mm dle VL-4. Na římse mostu je osazeno ocelové zábradlí z uzavřených profilů celkové výšky 1,10m a svislou výplní dle ČSN 73 6201 - Navrhování mostních objektů.
Tloušťka vozovky na mostě je 90mm. 
Konstrukce říms jsou před a za mostem doplněny rampovým napojením říms z betonové dlažby do betonového lože s ohraničením ze silničních obrubníků. 
Mostní konstrukce je navržena pro silniční zatížení třídy B podle ČSN 73 62 03 / 86 a, b.