Silniční mosty

Most ev.č. 229-009 Josefov

<<< zpět
Most ev.č. 229-009 Josefov
Most ev.č. 229-009 JosefovMost ev.č. 229-009 JosefovMost ev.č. 229-009 JosefovMost ev.č. 229-009 JosefovMost ev.č. 229-009 JosefovMost ev.č. 229-009 JosefovMost ev.č. 229-009 JosefovMost ev.č. 229-009 JosefovMost ev.č. 229-009 JosefovMost ev.č. 229-009 JosefovMost ev.č. 229-009 JosefovMost ev.č. 229-009 Josefov

Název Akce a Objektu 
SO 201 - most ev.č. 299-003 přes Metuji

Obec
Josefov

Okres 
Náchod

Investor
Správa a údržba silnic Královehradeckého kraje

Dodavatel stavby
MADOS MT s.r.o.

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

    - směrově v přímém úseku
-  výškově v klesání 1,80%

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- trámový most

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes vodní tok: kolmá 14,946 m, šikmá 14,961 m

Délka mostu
Délka mostu 31,222 m

Šikmost mostu
Šikmý most 87,47 ° = 97,188 grad (levá)
Šikmost krajní opěry č 1. 87,47 ° = 97,188 grad (levá)
Šikmost krajní opěry č .2. 87,47 ° = 97,188 grad (levá)

Šířka vozovky mezi obrubníky 8,00 m

Šířka chodníku 1,50+1,50m

Šířka mostu mezi zábradlími 11,0 m 

Volná šířka mostu 11,00 m

Výška mostu 8,609 nad niv. vodního toku

Stavební výška mostu 1,290 m

Plocha mostu 
Plocha mostu 14,961 x 11,00 = 164,571 m2

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 16,260 m
Délka nosné konstrukce 17,260 m
Šířka nosné konstrukce 11,00 m
Výška nosné konstrukce 1,10 m
Plocha nosné konstrukce 17,260x11,00 = 189,86 m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost 32 t
Výhradní zatížitelnost 80 t
Výjimečná zatížitelnost 196 t

Popis mostu

Oprava mostu byla navržena s odstraněním stávající vodorovné nosné konstrukce.
Oprava mostu předpokládala vybudování nových úložných prahů konstrukce opěr s konstrukcí křídel podél komunikace z monolitického železobetonu. 
Betonové konstrukce úložných prahů, závěrných zídek, křídel jsou provedeny z betonu C30/37-XF2 a výztuže 10 505 (R).
Na úložných prazích jsou osazeny železobetonové monolitické úložné bloky pro konstrukci elastomerových ložisek. 
Oprava mostního objektu předpokládala provedení kompletní nové vodorovné nosné konstrukce.
Vodorovná nosná konstrukce je navržena jako jednopolová trámová konstrukce spřažená z podélných předpjatých tyčových prefabrikátů se spřahující železobetonovou monolitickou deskou.
V příčném směru je navrženo celkem 6 ks podélných prefabrikátů tvaru T výšky 880mm, šířkou stojny 400mm. Tyčové prefabrikáty jsou navrženy z dodatečně předpjatého betonu - Beton C45/55-XF2 a výztuž 10 505 (R), předpínací výztuž z kabelů 8x0,6“ S O 15,7MM -1670/1860MPa. Celková výška nosné konstrukce je 1,10m. Na začátku a konci nosné konstrukce je navržen nadpodporový příčník šířky 300mm a výšky 1,10m.
Uložení nosné konstrukce je navrženo na elastomerových ložiscích ELV vyztužených s podkladnicovými ocelovými deskami. 
Na mostě jsou navrženy železobetonové monolitické chodníky z betonu C30/37-XF4+XD3 a ocel 10 505(R). Celková šířka chodníku je navržena 1,50m + 0,35 = 1,85m včetně vyložené části římsy. 
Přechodové oblasti obou opěr mostu jsou řešeny se standardním souvrstvím a samostatným přechodovým klínem dle ČSN 73 6244 - Přechody mostů pozemních komunikací a VL-4.
Na mostě je podél chodníku osazeno ocelové zábradlí s ocelovými sloupky obloženými dle požadavku stavebního povolení a dle ČSN 73 6201 výšky 1,10m se svislou výplní. 
Konstrukce vozovky na mostě je provedena ze žulových kostek s pískovým ložem a tomu upravenou ochranou izolace.