Silniční mosty

Most přes Metuji Náchod Brazec

<<< zpět
Most přes Metuji Náchod Brazec
Most přes Metuji Náchod BrazecMost přes Metuji Náchod BrazecMost přes Metuji Náchod BrazecMost přes Metuji Náchod BrazecMost přes Metuji Náchod BrazecMost přes Metuji Náchod BrazecMost přes Metuji Náchod BrazecMost přes Metuji Náchod Brazec

Název Akce a Objektu 
Most přes řeku Metuji - Náchod - Bražec
SO 201 - Most přes Metuji

Obec
Náchod - Bražec

Okres 
Náchod

Investor
Město Náchod

Dodavatel stavby
MADOS MT s.r.o.

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok Metuje

Podle počtu mostních polí

- most o 2 polích

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s dolní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

        -          směrově v přímém úseku
-          výškově ve vodorovné

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s nenormovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- deskový

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes vodní tok: kolmá 25,00 m

Délka mostu
Délka mostu 31,30 m

Šikmost mostu
Šikmý most 90,00 ° = 100,00 grad
Šikmost krajní opěry č 0. 90,00 ° = 100,00 grad
Šikmost krajní pilíře č.1. 90,00 ° = 100,00 grad
Šikmost krajní opěry č.2. 90,00 ° = 100,00 grad

Šířka vozovky 6,00 m

Šířka chodníku - bez chodníku

Šířka mostu mezi zábradlími 7,00 m

Volná šířka mostu 7,00 m

Výška mostu 4,417 nad niv. vodního toku

Stavební výška mostu 0,540-0,740 m

Plocha mostu 
Plocha mostu 25,0x7,00 = 175,0 m2

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 2x12,90 m
Délka nosné konstrukce 26,70 m
Šířka nosné konstrukce 7,00 m
Výška nosné konstrukce 0,45-0,65 m
Plocha nosné konstrukce 26,70x7,00 = 186,90 m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b - zatěžovací třída „B“ Silničních mostů.

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost 22 t
Výhradní zatížitelnost 44 t
Výjimečná zatížitelnost - t

Popis mostu

Oprava mostu byla navržena s ohledem na ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110 na kategorijní šířku MO7,0, tedy volná šířka komunikace na mostě 7,0m se šířkou vozovky 6,0m. Niveleta komunikace na mostě je navržena s výškovým obloukem o poloměru R=200m a podélnými sklony 5,0%. Na předmostích je komunikace napojena na stávající místní komunikaci.
Výstavba mostního objektu předpokládala ponechání založení mostu a konstrukce dříků a křídel spodní stavby opěr vyjma mezilehlého pilíře, který byl navržen nový.
Akce předpokládala výstavbu nových úložných prahů spodní stavby konstrukce opěr a konstrukce mezilehlého pilíře. Konstrukce spodní stavby je navržena z monolitického železobetonu - beton C30/37-XF2 a C30/37-XF4+XD3 a betonářské ocele 10 505(R).
Vodorovná nosná konstrukce je navržena z předpjatého monolitického železobetonu. Jedná se o konstrukci deskovou s proměnnou tloušťkou, kde základní tloušťka je 450mm v poli a 650 mm nad vnitřním pilířem. Konstrukce desky je tedy v podélném směru nad vnitřní pilíř náběhována. Vodorovná nosná konstrukce je předepnuta podélnými kabely ze 7 lan Ls15,5-1800MPa. Beton vodorovné nosné konstrukce je C30/37-XF2 a betonářská výztuž 10 505 (R).
Na mostě jsou osazeny železobetonové monolitické římsy z betonu C30/37-XF4+XD3 a betonářské výztuže 10 505 (R) šířky 750 mm s vyloženou částí 250mm vysokou 450mm. Na římsách je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní z ocelových profilů celkové výšky 1100mm. 
Vozovna na mostě je tloušťky 90mm a to z asfaltobetonovým krytem.
Dilatace nosné konstrukce a konstrukce spodní stavby je zajištěna EMZ dilatačními závěry šířky 300mm.