Silniční mosty

Most přes Divokou Orlici v Líšnici

<<< zpět
Most přes Divokou Orlici v Líšnici
Most přes Divokou Orlici v LíšniciMost přes Divokou Orlici v LíšniciMost přes Divokou Orlici v LíšniciMost přes Divokou Orlici v LíšniciMost přes Divokou Orlici v LíšniciMost přes Divokou Orlici v LíšniciMost přes Divokou Orlici v LíšniciMost přes Divokou Orlici v LíšniciMost přes Divokou Orlici v LíšniciMost přes Divokou Orlici v Líšnici

Název Akce a Objektu 
Most na místní komunikaci v Líšnici přes Divokou Orlici (říční km 82,506)

Obec
Líšnice

Okres 
Ústí nad Orlicí

Investor
Obec Líšnice

Dodavatel stavby
MADOS MT s.r.o.

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

        -          směrově v přímém
-          výškově v oblouku

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- železobetonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- rámový

Podle výchozí charakteristiky

- jednopólová otevřená rámová soustava

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes vodní tok: kolmá 20,00 m

Délka mostu
Délka mostu 28,80 m

Šikmost mostu
Šikmý most 80,00 ° = 90,00 grad
Šikmost krajní opěry č 0. 90,0 ° = 100,00 grad
Šikmost krajní opěry č.1. 90,0 ° = 100,00 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 3,25 m

Šířka chodníku 1,25 m

Šířka mostu mezi zábradlími 5,00 m

Volná šířka mostu 5,00 m

Výška mostu 5,00 nad niv. vodního toku

Stavební výška mostu 0,69-1,29 m

Plocha mostu 
Plocha mostu 5,00x20,00 = 100,00 m2

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 20,00 m
Délka nosné konstrukce 22,80 m
Šířka nosné konstrukce 5,30 m
Výška nosné konstrukce 0,60-1,20 m
Plocha nosné konstrukce 5,30 x 22,80 = 120,80 m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „B“ Silničních mostů 

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost Vn = 22 t
Výhradní zatížitelnost Vr = 40 t
Výjimečná zatížitelnost Ve = - t

Popis mostu

Navržená převedená místní komunikace je navržena dle ČSN 73 6110 - projektování místních komunikací. Šířkové uspořádání silnice na mostě odpovídá kategorii MOK 4,25/30. Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami je 3,25m s 0,5m širokým odrazným proužkem římsy vlevo a 1,25m širokým chodníkem vpravo s 0,5m širokou částí odrazného proužku a 0,75m širokou pochozí částí chodníku. V podélném směru je komunikace na mostě vedena ve výškovém oblouku se sklony tečen + 10% a - 10% s poloměrem oblouku 114,0m.
Nový mostní objekt je navržen jako rámová betonová konstrukce o jednom poli kloubově uložena na konstrukci základových pasů. 
Konstrukce rámu je navržena s dodatečně předepjatou betonovou přičlí po délce náběhovanou. V příčném řezu je přičel navržena s vyloženými konzolami. Stojky rámu jsou z monolitického železobetonu. Založení mostního objektu je na mikropilotách s vetknutými hlavami do základového pasu z monolitického železobetonu.