Silniční mosty

Most ev.č. 409-021 Písečné

<<< zpět
Most ev.č. 409-021 Písečné
Most ev.č. 409-021 PísečnéMost ev.č. 409-021 PísečnéMost ev.č. 409-021 PísečnéMost ev.č. 409-021 Písečné

Název Akce a Objektu 
SO 202 - Most přes náhon 

Obec
Písečné

Okres 
Jindřichův Hradec

Investor
Jihočeský kraj

Dodavatel stavby
MADOS MT s.r.o.

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

        -          směrově v oblouku
-          výškově v podélném klesání

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- železobetonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- rámový

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes vodní tok: kolmá 5,71 m, šikmá 6,30m

Délka mostu
Délka mostu 12,50 m

Šikmost mostu
Šikmost mostu pravá
Šikmý most 65,05 ° = 72,278 grad
Šikmost krajní rámová stěna č 0. 65,98 ° = 73,311 grad
Šikmost krajní rámová stěna č.1. 64,09 ° = 71,211 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 7,90 m

Šířka chodníku 1,50 m

Šířka mostu mezi zábradlími 9,40 m

Volná šířka mostu 9,40 m

Výška mostu 1,80 m nad niv. vodního toku

Stavební výška mostu 0,545 m

Plocha mostu
Plocha mostu 5,71x9,40 = 53,69 m2

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 6,90 m
Délka nosné konstrukce 7,51 m
Šířka nosné konstrukce 9,95 m
Výška nosné konstrukce 0,45 m
Plocha nosné konstrukce 7,51x9,95 = 74,73 m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů.

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost Vn = 32 t
Výhradní zatížitelnost Vr = 80 t
Výjimečná zatížitelnost Ve = 196 t

Popis mostu

Navržená nosná konstrukce je z monolitického železobetonu jako rámová konstrukce o jednom poli s otevřenou soustavou. Nosnou konstrukci tvoří stěny rámu, rámová deska a zavěšená křídla mostu.
Rámové stěny o tloušťce 550 mm z monolitického železobetonu C30/37-XF2+XD1 vyztužené betonářskou výztuží 10 505 (R) jsou navrženy konstantní tloušťky. Rámové stěny jsou vetknuty do základového pasu o rozměrech 950x700mm z monolitického železobetonu C25/30-XF3 s betonářskou výztuží 10 505 (R). 
Rámová deska je navržena tloušťky 450mm o světlé délce 6,30m a délce nosné konstrukce 7,51m. Šířka nosné konstrukce je navržena 9,95m. Rámová deska je vetknuta do konstrukce rámových stěn. 
Křídla mostu jsou navržena z monolitického železobetonu jako vetknutá do konstrukce rámových stěn. 
Založení mostního objektu je na vrtaných pilotách DN 800 mm předpokládané délky 6,0m. Piloty jsou navrženy z monolitického železobetonu C25/30-XA1 a betonářské výztuže 10 505(R). Pod konstrukcí jednotlivých stěn jsou navrženy vždy 4 ks vrtaných pilot. Hlavy pilot jsou vetknuty do výše popsaných základových pasů.
Na mostě je osazena pravostranná monolitické železobetonová římsa z betonu C30/37-XF4+XD3 vyztužená betonářskou výztuží 10 505 (R). 
Na mostě je osazen levostranný železobetonový chodník šířky 1,50m s 0,25m vyloženou konstrukcí římsy. Chodník je navržen ze shodného materiálu jako konstrukce římsy na mostě.
Podél vozovky na mostě na konstrukci římsy je osazeno zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 se svislou výplní. Podél chodníku na mostě je osazeno chodníkové zábradlí z ocelových profilů kotvené přes konstrukci patní desky do povrchu chodníku na mostě.
Na mostě je provedena dvouvrstvá asfaltobetonová vozovka celkové tloušťky 95mm.