Silniční mosty

Most ev.č. 319-002 Pěčín

<<< zpět
Most ev.č. 319-002 Pěčín
Most ev.č. 319-002 PěčínMost ev.č. 319-002 PěčínMost ev.č. 319-002 PěčínMost ev.č. 319-002 PěčínMost ev.č. 319-002 PěčínMost ev.č. 319-002 PěčínMost ev.č. 319-002 PěčínMost ev.č. 319-002 PěčínMost ev.č. 319-002 PěčínMost ev.č. 319-002 PěčínMost ev.č. 319-002 PěčínMost ev.č. 319-002 Pěčín

Název Akce a Objektu 
Most ev.č. 319 - 002 - Pěčín - modernizace mostu
Objekt - SO 201 - Most ev.č. 319 - 002

Obec
Javorníce, Pěčin

Okres 
Rychnov nad Kněžnou

Investor
Správa a údržba silnic Královehradeckého kraje

Dodavatel stavby
MADOS MT s.r.o.

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý 

Podle průběhu trasy na mostě

- směrově v přímém úseku
- výškově  v podélném stoupání 0,5 %

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- kamenný

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- klenbový

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes vodní tok: kolmá 16,000 m 

Délka mostu
Délka mostu 35,00 m
Šířka mostu 8,90 m

Šikmost mostu
Kolmý most 90,00 ° = 100,00 grad
Šikmost krajní opěry č 1. 90,00 ° = 100,00 grad
Šikmost krajní opěry č 2. 90,00 ° = 100,00 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 6,50 m

Šířka chodníku 0,5+0,5 m - odrazné proužky

Šířka mostu mezi zábradlími 7,50 m 

Volná šířka mostu 7,50 m

Výška mostu 8,88 m (nad dnem vod. toku) 

Stavební výška mostu 1,856 m

Plocha mostu 
Plocha mostu 16,00 x 7,50 = 120,0 m2

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 16,00 m
Délka nosné konstrukce 19,40 m
Šířka nosné konstrukce 8,74 m
Výška nosné konstrukce 0,85 m a 0,30 m
Plocha nosné konstrukce 19,40 x 8,74 = 169,556 m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost 32 t
Výhradní zatížitelnost 80 t
Výjimečná zatížitelnost 196 t

Popis mostu

Oprava mostního objektu předpokládala s vlastním rozšířením konstrukce vozovky na mostě s ohledem na požadovanou kategorijní šířku S7,5/60.
V souvislosti s uvedeným požadavkem bylo provedeno kompletní rozebrání konstrukce vozovky na mostě a na předmostích. Byl vytěžen násyp konstrukce klenby a přechodových oblastí. 
Předpokládalo se rozebrání poprsních zdí, konstrukce kamenného zábradlí a konstrukce křídel do vyznačené výšky paty klenby.
V místě za opěrami konstrukce mostu bylo provedeno založení nových opěr a křídel mostu z monolitického železobetonu. Uvedené založení je z železobetonového monolitického základu umístěného vždy za opěrou mostu - beton C25/30-XF2. Železobetonové základy jsou založeny na maloprůměrových pilotách - mikropilotách TR.70/12 délky 6,0 až 8,0m. 
Na konstrukci základových pasů navazují stěny konstrukce opěry a konstrukce křídel podél osy mostu z betonu C25/30-XF2. Vlastní křídla jsou spojena železobetonovým monolitickým táhlem z betonu C25/30-XF2. Na povrchu konstrukce opěr je provedeno uložení konstrukce nové příčné plovoucí desky. Na opěře 1 je umístěno pevné uložení reprezentované vrubovým kloubem a na opěře 2 je umístěno kluzné uložení.
Z povrchu konstrukce železobetonových křídel mostu jsou navrženy železobetonové monolitické římsové konzoly šířky 2,27m z monolitického železobetonu C25/30-XF2. 
Na sanované konstrukci kamenné klenby jsou navrženy nové poprsní zdi vyzděny z pískovcového kamene předpokládané tloušťky 300mm. V rubové části poprsních zídek je navrženo jejich obetonování z betonu C25/30-XF2. Povrch konstrukce klenby bude opatřen vyrovnávací betonovou vrstvou tl 200mm z betonu C25/30-XF2 vyztuženou betonářskou výztuží.
Nově vyhotovená betonová křídla opěr mostu jsou obložena kamenem s nakotvením ve sparách. 
Vlastní prostor nad konstrukcí klenby a rubu opěr je odvodněn systémem rubové drenáže vyústěné skrz křídlo.
Zásyp konstrukce klenby je navržen z vyztuženého mezerovitého betonu do požadované úrovně.
Na zasypané konstrukci klenby je provedena železobetonová kluzná monolitická deska - beton C30/37-XF2 vyložena přes půdorys konstrukce klenby. Uložené desky je na vrubovém kloubu na opěře 1 a kluzně na opěře 2. 
Součástí opravy mostu je i výstavba nových svahových kuželů podél křídel mostního objektu navazujících na násyp tělesa komunikace. Svahové kužely jsou opřeny o základové pasy založená na vrtaných mikropilotách. Vlastní mikropiloty jsou z TR.89/16 dl 4,0 - 6,0 m. Konstrukce opěrných prahů je geometricky provedena tak, aby bylo možné provést vlastní vyzdění svahových kuželů z kamene ve sklonu až 1 : 1. 
Konstrukce vozovky na mostě je navržena asfaltobetonová tl 100mm. 
Podél vozovky na mostě jsou provedeny odrazné proužky šířky 0,5m. Lícová strana odrazných proužků je navržena z kamenných obrubníků řezaných uložených do lože z plastbetonu drenážního. Vlastní povrch odrazného proužku je proveden z kamenné kroužkové dlažby do pískového lože.
Podél komunikace je na mostě osazeno kamenné zábradlí vyzděné v geometrickém uspořádání jako v případě stávajícího mostního objektu
Podél komunikace na předmostích je navrženo dřevoocelové svodidlo T22 se skladebnou délkou 2,0 a 4,0m s úrovní zadržení N2.
Vpravo před mostem je navrženo kamenné schodiště revizní s jednostranným dřevěným zábradlím.