Silniční mosty

Most ev.č. 14-118 - Potštejn

<<< zpět
Most ev.č. 14-118 - Potštejn
Most ev.č. 14-118 - PotštejnMost ev.č. 14-118 - PotštejnMost ev.č. 14-118 - PotštejnMost ev.č. 14-118 - PotštejnMost ev.č. 14-118 - PotštejnMost ev.č. 14-118 - PotštejnMost ev.č. 14-118 - Potštejn

Název Akce a Objektu 
I/14 Most ev.č. 14-118 Potštejn - Sopotnice 
SO 201 - Most ev.č. 14-118 

Obec
Potštejn - Sopotnice

Okres 
Rychnov nad Kněžnou

Investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové

Dodavatel stavby
MADOS MT s.r.o.


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 3 polích

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímém úseku
-          výškově v podélném stoupání

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- deskový

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Délka přemostění
Most přes vodní tok 56,62 m

Délka mostu
Délka mostu 67,02 m
Šířka mostu 11,50 m

Šikmost mostu
Kolmý most 90,00 ° = 100,00 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 11,50 m 

Šířka chodníku - m 

Šířka mostu mezi zábradlím a svodidlem 11,50 m

Volná šířka mostu 11,50 m

Výška mostu 4,39 m nad dnem

Stavební výška mostu 1,14 m

Plocha mostu 
Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.

Plocha mostu 56,62x11,50=´651,13 m2

Nosná konstrukce mostu

Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 19,0+19,0+19,0 m

Délka nosné konstrukce 58,86 m

Šířka nosné konstrukce 12,98 m 

Výška nosné konstrukce 0,85 m

Plocha nosné konstrukce 
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK
12,98x58,86=764,00 m2

Zatížení mostu

Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost 35 t
Výhradní zatížitelnost 72 t
Výjimečná zatížitelnost 217 tPopis mostu

Oprava mostního uvažuje s odstraněním stávajícího mostního svršku, rozebráním konstrukce komunikace I/14 v délce 150,0m. Provedlo se vytěžení stávajících přechodových oblastí za účelem obnažení rubu konstrukce spodní stavby mostního objektu. S opravou mostního objektu souvisí odstranění kompletního mostního svršku. Zde se tedy jedná o konstrukci komunikace, zábradlí na mostě, římsy mostu a konstrukce zábradelních zídek. Navržený opravený mostní svršek uvažuje s převedením kategorijní šířky komunikace S11,5/80. Na vodorovné nosné konstrukci je navržena nová vyrovnávací betonová vrstva z betonu vyztužená KARI sítí s přikotvením do stávající nosné konstrukce mostu. Čela nosné konstrukce jsou dobetonována do požadovaného tvaru zohledňujícího půdorysné uspořádání konstrukce mostu. Jsou navržena nová železobetonová křídla mostu vetknuta do konstrukce úložných prahů a stávajících křídel mostu. Na koncích nosné konstrukce jsou provedeny nadpodporové příčníky kotvené do konstrukce čel nosné konstrukce. Na vodorovné nosné konstrukci je navržena celoplošná izolace tl 5 mm s pečetící vrstvou. Celoplošná izolace bude přetažena na konstrukci spodní stavby přes dilatační závěry mostu. S ohledem na statické působení nosné konstrukce jako prostá pole, jsou na konci vždy daného pole navrženy povrchové dilatační závěry typu EMZ šířky 300mm. Povrch mostního objektu je odvodněn mostními odvodňovači 500/300mm umístěnými vždy ve dvojici v každém poli. Na mostě jsou navrženy oboustranné železobetonové římsy. Podél konstrukce římsy je na povrchu komunikace proveden odvodňovací proužek se zaústěním do mostních odvodňovačů. Na začátku mostu je tento odvodňovací proužek zaústěn do samostatných prefabrikovaných skluzů vedených ze svahu násypu tělesa komunikace se zaústěním do vsakovacích jímek. Vpravo před mostem je navrženo terénní schodiště se stupni šířky 750mm dle VL-4. Je provedena kompletní sanací povrchu podhledu a boků vodorovné nosné konstrukce. Dále je navržena a provedena kompletní sanace betonového povrchu konstrukce úložných prahů jak v jeho čele, tak na bocích. Zásyp za opěrami je navržen z vhodné zeminy pro násyp dle ČSN 72 1002 a provede se tak, jak je zakresleno ve výkresové dokumentaci. Rub konstrukce spodní stavby je navržen s odvodňovací drenáží uloženou na podkladním betonu vyvedenou podél konstrukce křídel ve svazích vodního toku. Na římse mostu je osazeno ocelové ZSNH4/H2. Na mostě je provedena dvouvrstvá konstrukce vozovky z asfaltového betonu celkové tloušťky 85mm. Součástí opravy mostu je i provedení opevnění svahů podél křídel mostu z kamenné dlažby do betonového lože s napojením na stávající opevnění a související plochy. Na mostě budou osazeny tabulky s letopočtem výstavby.