Silniční mosty

Modernizace mostu ev.č. 340-003

<<< zpět
Modernizace mostu ev.č. 340-003
Modernizace mostu ev.č. 340-003Modernizace mostu ev.č. 340-003Modernizace mostu ev.č. 340-003Modernizace mostu ev.č. 340-003Modernizace mostu ev.č. 340-003Modernizace mostu ev.č. 340-003Modernizace mostu ev.č. 340-003Modernizace mostu ev.č. 340-003

Název Akce a Objektu 
SO 202 - Modernizace mostu ev.č. 340-003

Obec
Pařížov - Běstvina

Okres 
Chrudim

Investor
Krajský úřad Pardubického kraje 

Dodavatel stavby
-

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

- směrově v přímém úseku
- výškově  podélném stoupání 1,20%

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce      

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- rámový s trámovou přičlí

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes vodní tok: kolmá 21,000 m

Délka mostu
Délka mostu 31,20 m
Šířka mostu  8,50 m

Šikmost mostu
Šikmost most (kolmá) 90,00 ° = 100 grad
Šikmost krajní opěry č 1. 90,00 ° = 100 grad
Šikmost krajní opěry č 2. 90,00 ° = 100 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 5,50 m

Šířka chodníku - 2x1,25m - oboustranný

Šířka mostu mezi zábradlími 8,0 m 

Volná šířka mostu 8,0 m

Výška mostu 4,702 m (nad dnem vod. toku) 

Stavební výška mostu 0,690 - 1,240 m

Plocha mostu 
Plocha mostu 21 x 8,00 = 168 m2
(plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi)

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 21,000 m
Délka nosné konstrukce 24,00 m
Šířka nosné konstrukce 8,00 m
Výška nosné konstrukce 0,600 - 1,150 m
Plocha nosné konstrukce 24,000x8,00=192 m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída "A" Silničních mostů

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost Vn = 32 t
Výhradní zatížitelnost Vr = 80 t
Výjimečná zatížitelnost Ve = 196 t

Popis mostu

S ohledem na stavební stav stávajícího mostního objektu a záměrem investora a správce modernizovat mostní objekt s převedením kategorijního uspořádání komunikace na mostě o šířce min 6,5m je v místě stávajícího objektu navržen nový mostní objekt z monolitického předpjatého betonu. Nově navržený mostní objekt je navržen s minimální tloušťkou vodorovné části nosné konstrukce jako rámová konstrukce bez konstrukce ložisek. S ohledem na navržený typ nosné konstrukce a požadavky ČSN 73 6201 na převedení Q 100 letého průtočného množství + 0,5m vysoká rezerva, je tento typ nosné konstrukce k tomu vhodný. Mostní nosná konstrukce je navržena na zatížení dle ČSN 73 6203 a to zatěžovací třídu A. Mostní objekt je navržen s převáděnou komunikací o kategorijním uspořádání dle ČSN 73 6110 a 73 6101 šířce 6,5 s oboustrannými chodníky. Kategorie komunikace je MK2k 6,5/6,5/30. Šířka vozovky komunikace je tedy 5,5m mezi obrubníky s tím, že 2x0,5m šíře je v rámci oboustranných chodníků šířky 1,25m. Na pravé a levé straně je převeden jednosměrný chodník šířky 2x1,25m. Vnější strana chodníku je osazena ocelovým zábradlím dle ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů. Šířkové uspořádání mostního objektu je dle ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů potažmo 73 6101 - Projektování silnic a dálnic a 73 6110 - Projektování místních komunikací. Celková šířka mostu je 8,50m. Šikmost mostu je kolmá konstantní a to 90,00°. Celková délka mostu je 31,20m s délkou přemostění 21,000m. Délka přemostění je navržena s ohledem na převedení Q 100 letých průtočných množství. Tvar a rozměry mostního otvoru vycházejí z hydrotechnické studie řeky Doubrava obdržené od správce vodního toku Povodí Labe s.p. Mostní objekt se nachází v ř. km 39,9047 s tím, že kota hladiny Q 100 je 298,93 m n.m. Podhled nosné rámové konstrukce bez konstrukce ložisek s obloukovým podhledem je navržen v polovině rozpětí na kotě 299,53 m n.m. Nad hladinou Q 100 je tedy 597mm vysoká bezpečnostní rezerva. Novostavba mostního objektu ovšem překonává vodní tok Doubrava jedním mostním otvorem bez mezilehlé podpory jako tomu je u stávajícího mostu. Šířka mostního otvoru je 21,00m a výška 4,012m. Mostní otvor na straně vtoku a výtoku navazuje na otevřené lichoběžníkové koryto vodního toku. Nově navržený mostní objekt je monolitická jednopolová rámová nosná konstrukce z předpjatou betonovou přičlí s proměnnou šířkou a konstantní šikmostí opěr. Založení mostního objektu je navrženo jako hlubinné na vrtaných mikropilotách umístěných vždy ve dvou řadách pod plošným základovým pasem. Konstrukce základových pasů je navržena pod rámovými stěnami nosné konstrukce a pod křídly mostu z monolitického železobetonu. Konstrukce mikropilot, jejich délka a uspořádání je navržena v závislosti na statickém chování nosné konstrukce. Základové pasy jsou kloubově spojeny se stojkami rámové nosné konstrukce. Stěny rámu jsou navrženy z monolitického železobetonu s vhodně umístěnou pracovní spárou. Lícové plochy konstrukce stojek jsou ukloněny ve sklonu 10:1 s tím, že tloušťka stojek je proměnná a to od 0,80 do 1,50m. Šířka konstrukce stojek je navržena jako konstantní. Na konstrukce stojek rámu navazují železobetonová monolitická křídla mostu na straně vtoku a výtoku. Na straně výtoku jsou křídla umístěna souběžně s osou komunikace II/340. Na straně vtoku je křídlo před mostem rovněž navrženo jako zavěšené a to souběžné s komunikací II/340 a křídlo za mostem jako šikmé s tím, že přechází v konstrukci opěrné zdi místní komunikace. Konstrukce opěrné zdi místní komunikace je založena na plošném základovém pase konstantního průřezu a výšky založení. Vodorovná rámová přičel nosné konstrukce mostu je z monolitického předpjatého betonu proměnné tloušťky s konstantní šířkou příčného řezu. Tuhé rámové spojení stěn a desky rámu je zajištěno v tuhém rámovém koutu nosné konstrukce. Tloušťka nosné konstrukce je proměnné výšky 0,600 - 1,150m, se šířkou základního trámu 5,50m. Z podélného rámového trámu jsou symetricky vyloženy na obě strany chodníkové konzoly šířky 1,25m s proměnnou tloušťkou 200-300mm. Délka nosné konstrukce 24,0m a šířka 8,00m. Šikmost nosné konstrukce je konstantní a to kolmá 90,00°. Na nosné konstrukci je navržena celoplošná izolace z modifikovaných NAIP s přetažením na spodní stavbu nosné konstrukce. Ostatní plochy betonového povrchu mostu umístěny trvale pod terénem je navržena izolace proti zemní vlhkosti z asfaltového nátěru a penetračních vrstev a asfaltových pásů. Izolace vodorovné nosné konstrukce je doplněna o odvodňovací proužky z drenážního plastbetonu v odvodňovacím úžlabí. Odvodnění celoplošné izolace je svedeno za opěry do odvodňovacího systému robu opěr. Na mostě jsou navrženy železobetonové monolitické chodníky celkové šířky 1,50m s pochozí částí šířky 1,25m. Vyložená římsová část přes nosnou konstrukci a konstrukci křídel je široká 250mm s výškou římsy 500mm. Na římse chodníku mostu je osazeno ocelové mostní zábradlí výšky 1,10m se svislou výplní s nakotvením sloupků přes patní desku do konstrukce římsy. Odrazná část konstrukce chodníku je navržena z řezaných žulových obrubníků kotvených do konstrukce chodníku se zkosením lícové hrany 30/30mm a jejím ukosením 5:1. Konstrukce vozovky na mostě je ze dvou vrstev asfaltového betonu. Jako ochrana izolace je navržena přímo ložná vrstva vozovky na mostě. Na předmostích je navrženo napojení konstrukce chodníku na mostě na chodníky na předmostích navržených v objektu SO 102. Vpravo za mostem je navrženo krátké rampové napojení délky 1,50m a šířky 1,25m. Stávající opevnění koryta vodního toku bude doplněno novým opevněním s napojením na nově navržený mostní objekt. Úprava dna se uvažuje provedením vysvahování do osy přemostění ve sklonu 5%. Opevnění dna bude ponecháno přirozené. Opevnění svahů se uvažuje kamennou dlažbou tl 250mm do betonového lože zastabilizovanou prahy z kamene do betonu. Toto opevnění je navrženo s napojením na stávající svahy a břehy vodního toku. Tvar koryta vodního toku je pod mostem lichoběžníkový se šířkou ve dně 15,40 m. Sklon dna v příčném řezu je navržen 5,0% směrem k ose toku. Svahy toku jsou navrženy ve sklonu 1:2 a výšky 1,00m. Na straně vtoku a výtoku je navrženo opevnění svahových kuželů kamennou dlažbou do betonového lože.