Silniční mosty

Most ev.č. 11517-1 - Zadní Třebáň

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
III/11517 - Zadní Třebáň, přestavba mostu ev.č. 11517-1 
objekt: SO 201 - Most přes Svinařský potok 

Obec
Zadní Třebáň

Okres 
Beroun

Investor
Středočeský kraj


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-     směrově v přímé
-     výškově ve vrcholovém oblouku

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- desková konsrukce

Délka přemostění
Most přes vodní tok
kolmá 8,000 m
šikmá 9,099 m

Délka mostu
Délka mostu 17,210 m
Šířka mostu 9,50 m

Popis mostu

Koryto toku a opevnění dna bylo zpevněno kamennou dlažbou tl. 250mm do betonového lože tl. 100mm v rozsahu cca 10,5 m před až 12,5 m za mostem, celková délka zpevnění je 34,0 m. Součástí zpevnění jsou i zajišťující betonové prahy na koncích zpevnění. Dále bylo navrženo přístupové schodiště z obou stran břehů koryta z prefabrikovaných betonových stupňů do monolitických betonových prahů. Do koryta budou vyústěny rubové drenáže a kanalizace.
 Mostní objekt je monolitická jednopolová předpjatá deska uložená na ložiscích na železobetonových opěrách v poloze předchozího mostu s EMZ dilatačními podpovrchovými závěry. Založení mostního objektu bylo navrženo jako plošné na železobetonových monolitických základových pasech. Založení vycházelo z geologického profilu v daném místě. Při budování pažení bylo nutné demolovat stávající kanalizační troubu podél křídla IV., ta byla nahrazena novou.
 Na konstrukci pasu navazuje konstrukce železobetonových monolitických opěr tl. 1,15 m a křídel tl. 0,50 m. Konstrukce křídel byla navržená souběžně s osou komunikace. Konstrukce stěn byla v líci navržena v odpovídající šikmosti s konstrukcí stávajících opěr. Opěry jsou po výšce konstantní tloušťky a jsou svislé. Konstrukce křídel je plně založena na základových pasech a vetknuta do konstrukce opěr.