Silniční mosty

Modernizace mostu ev.č. 340-002

<<< zpět
Modernizace mostu ev.č. 340-002
Modernizace mostu ev.č. 340-002Modernizace mostu ev.č. 340-002Modernizace mostu ev.č. 340-002Modernizace mostu ev.č. 340-002Modernizace mostu ev.č. 340-002

Název Akce a Objektu 
SO 201 - Modernizace mostu ev.č. 340-002

Obec
Pařížov - Běstvina

Okres 
Chrudim

Investor
Krajský úřad Pardubického kraje 

Dodavatel stavby
-

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

- směrově v přímém úseku
- výškově  podélném stoupání 1,20%

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce      

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- rámový s deskovou přičlí

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes vodní tok: kolmá 3,000 m, šikmá 3,003 m

Délka mostu
Délka mostu 11,50 m
Šířka mostu  8,50 m

Šikmost mostu
Šikmý most (levá) 87,00 ° = 96,66 grad
Šikmost krajní opěry č 1. 87,00 ° = 96,66 grad
Šikmost krajní opěry č 2. 87,00 ° = 96,66 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 5,50 m

Šířka chodníku - 2x1,25m - oboustranný

Šířka mostu mezi zábradlími 8,0 m 

Volná šířka mostu 8,0 m

Výška mostu 5,081 m (nad dnem vod. toku) 

Stavební výška mostu 0,603 m

Plocha mostu 
Plocha mostu 3,003 x 8,00 = 24,024 m2
(plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi)

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 3,003 m
Délka nosné konstrukce 4,206 m
Šířka nosné konstrukce 8,00 m
Výška nosné konstrukce 0,450 - 0,513 m
Plocha nosné konstrukce 4,206x8,00=33,648 m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída "A" Silničních mostů

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost Vn = 32 t
Výhradní zatížitelnost Vr = 80 t
Výjimečná zatížitelnost Ve = 196 t

Popis mostu

S ohledem na stavební stav stávajícího mostního objektu a záměrem investora a správce modernizovat mostní objekt s převedením kategorijního uspořádání komunikace na mostě o šířce min 6,5m je v místě stávajícího objektu navržen nový mostní objekt z monolitického železobetonu. Modernizovaný mostní objekt je navržen na zatížení dle ČSN 73 6203 a to zatěžovací třídu A. Tento objekt tedy počítá s kompletní demolicí stávajícího mostního objektu (pouze betonové části mostního objektu). Mostní objekt je navržen s převáděnou komunikací o kategorijním uspořádání dle ČSN 73 6110 a 73 6101 šířce 6,5 s oboustrannými chodníky. Kategorie komunikace je MK2k 6,5/6,5/30. Šířka vozovky komunikace je tedy 5,5m mezi obrubníky s tím, že 2x0,5m šíře je v rámci oboustranných chodníků šířky 1,25m. Na pravé a levé straně je převeden jednosměrný chodník šířky 2x1,25m. Vnější strana chodníku je osazena ocelovým zábradlím dle ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů. Šířkové uspořádání mostního objektu je dle ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů potažmo 73 6101 - Projektování silnic a dálnic a 73 6110 - Projektování místních komunikací. Celková šířka mostu je 8,50m. Šikmost mostu je levá konstantní a to 87,00°. Celková délka mostu je 11,5m s délkou přemostění 3,000m. Délka přemostění je navržena s ohledem na převedení Q návrhových průtočných množství. Zde se uvažuje převedení otvoru shodného s otvorem náhonu pod souvisejícími nemovitostmi. Světlá šířka mostního otvoru je tedy 3,00m. Šířka mostního otvoru je 3,00m a výška 4,478m. Mostní otvor na straně vtoku navazuje na stávající mostní objekt pod nemovitostmi souvisejícími s komunikací II/340 a to na její pravé straně. Nově navržený mostní objekt je monolitická železobetonová rámová nosná konstrukce o jednom poli s konstantní šířkou a konstantní šikmostí opěr. Založení mostního objektu je plošné na plošných základových pasech ze železobetonu s podkladním betonem. Konstrukce základových pasů je navržena pod rámovými stěnami nosné konstrukce a pod křídly mostu. Základové pasy jsou tuze spojeny (rámově) se stěnami již rámové nosné konstrukce. Stěny rámu jsou navrženy z monolitického betonu s vhodně umístěnou pracovní spárou. Na konstrukce stěn rámu navazují železobetonová monolitická křídla mostu na straně vtoku a výtoku. Na straně výtoku jsou křídla umístěna souběžně s osou komunikace II/340. Na straně vtoku je v mostním otvoru provedena konstrukce poprsní zdi s ohledem na zadržení nadnásypu sousedního mostního objektu kamenné klenby. Křídla na straně vtoku jsou tudíž krátká dle tvaru sousedícího terénu. Na straně výtoku jsou navržena betonová křídla souběžná s podchozím vodním tokem. Tato křídla drží svahy okolního terénu. Konstrukce křídel je plošně založena na základových pasech s tím, že konstrukce dříku je konstantní výšky a tloušťky. Na tato křídla dále navazujíc křídla z gabionové rovnaniny délky 4,0 a 5,0m. Tato křídla jsou navržena z gabionu s ohledem na polohu stávajícího vodovodu. Vodorovná rámová deska nosné konstrukce mostu je rovněž z monolitického železobetonu proměnné tloušťky s konstantním příčným řezem. Tuhé rámové spojení stěn a desky rámu je zajištěno v tuhém rámovém koutu nosné konstrukce. Tloušťka nosné konstrukce je 450-513mm, délka nosné konstrukce 4,206m a šířka 8,00m. Šikmost nosné konstrukce je konstantní a to levá 87,00°. Na nosné konstrukci je navržena celoplošná izolace z modifikovaných NAIP s přetažením na spodní stavbu nosné konstrukce. Ostatní plochy betonového povrchu mostu umístěny trvale pod terénem je navržena izolace proti zemní vlhkosti z asfaltového nátěru a penetračních vrstev a asfaltových pásů. Izolace vodorovné nosné konstrukce je doplněna o odvodňovací proužky z drenážního plastbetonu v odvodňovacím úžlabí. Odvodnění celoplošné izolace je svedeno za opěry do odvodňovacího systému robu opěr. Na mostě jsou navrženy železobetonové monolitické chodníky celkové šířky 1,50m s pochozí částí šířky 1,25m. Vyložená římsová část přes nosnou konstrukci a konstrukci křídel je široká 250mm s výškou římsy 500mm. Na římse chodníku mostu je osazeno ocelové mostní zábradlí výšky 1,10m se svislou výplní s nakotvením sloupků přes patní desku do konstrukce římsy. Odrazná část konstrukce chodníku je navržena z řezaných žulových obrubníků kotvených do konstrukce chodníku se zkosením lícové hrany 30/30mm a jejím ukosením 5:1. Konstrukce vozovky na mostě je ze dvou vrstev asfaltového betonu. Jako ochrana izolace je navržena přímo ložná vrstva vozovky na mostě. Stávající opevnění koryta vodního toku bude doplněno novým opevněním s napojením na nově navržený mostní objekt. Opevnění dna se uvažuje kamennou dlažbou tl 200mm do betonového lože zastabilizovanou prahy z kamene do betonu. Tvar koryta vodního toku je pod mostem obdélníkový se šířkou ve dně 3,00 m. Sklon dna v příčném řezu je navržen 5,0% směrem k ose toku. Na straně výtoku je navrženo opevnění svahových kuželů kamennou dlažbou do betonového lože.