Silniční mosty

Most ev.č. 32834-004 Miličeves

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
Objekt SO 201 - Most ev.č. 32834-4

Obec
Milíčeves

Okres 
Jičín

Investor
Správa a údržba silnic Královehradeckého kraje

Dodavatel stavby
Colas CZ, a.s.

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

- směrově v přímém úseku
- výškově  v podélném klesání 0,17 %

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- deskový

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes vodní tok: kolmá 4,300 m, šikmá 4,366 m

Délka mostu
Délka mostu 11,00 m
Šířka mostu 8,80 m

Šikmost mostu
Šikmý most (levá) 80,00 ° = 80,88 grad
Šikmost krajní opěry č 1. 80,00 ° = 80,88 grad
Šikmost krajní opěry č 2. 80,00 ° = 80,88 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 6,50 m

Šířka chodníku 1,25 m - pravostranný

Šířka mostu mezi zábradlími 6,50+1,25=7,75 m 

Volná šířka mostu 7,75 m

Výška mostu 2,29 m (nad dnem vod. toku)

Stavební výška mostu 0,53 m

Plocha mostu 
Plocha mostu 4,30 x 7,75 = 33,325 m2

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 4,30 m
Délka nosné konstrukce 5,70 m
Šířka nosné konstrukce 8,30 m
Výška nosné konstrukce 0,350 - 0,425 m
Plocha nosné konstrukce 4,30 x 8,30 = 35,69 m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost 32 t
Výhradní zatížitelnost 80 t
Výjimečná zatížitelnost 196 t

Popis mostu

Mostní objekt je navržen s převáděnou komunikací o kategorijní šířce S6,5/60. Šířka vozovky komunikace je tedy 6,5m mezi obrubníky. Na pravé straně je převeden jednostranný chodník šířky 1,25m. Vnější strana chodníku je osazena ocelovým zábradlím dle ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů. Šířkové uspořádání mostního objektu je dle ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů potažmo 73 6101 - Projektování silnic a dálnic a 73 6110 - Projektování místních komunikací. Celková šířka mostu je 8,80m. Šikmost mostu je levá konstantní a to 80,00°. Celková délka mostu je 11,0m s délkou přemostění 4,30m.
Nově navržený mostní objekt je monolitická železobetonová rámová nosná konstrukce o jednom poli s konstantní šířkou a konstantní šikmostí opěr.
Založení mostního objektu je plošné na plošných základových pasech ze železobetonu s podkladním betonem a podkladní štěrkopískovou vrstvou.
Stěny rámu jsou navrženy z monolitického betonu s vhodně umístěnou pracovní spárou. Na konstrukce stěn rámu navazují železobetonová monolitická křídla mostu.
Vodorovná rámová deska nosné konstrukce mostu je rovněž z monolitického železobetonu proměnné tloušťky. Tloušťka nosné konstrukce je 400-475mm a šířka 8,30m. Šikmost nosné konstrukce je konstantní a to 80,00°.
Přechodové oblasti obou opěr mostu jsou řešeny se standardním souvrstvím se samostatným přechodovým klínem dle ČSN 73 6244 - Přechody mostů pozemních komunikací.
Na levé straně mostu je navržena železobetonová monolitická konstrukce římsy šířky 0,80 m s vyloženou římsou přes nosnou konstrukci. Na římse mostu je osazeno zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 se svislou výplní. Na pravé straně mostu je navržena železobetonová monolitická konstrukce chodníku šířky 1,25+0,25=1,50m s vyloženou římsou přes nosnou konstrukci. Na římse chodníku mostu je osazeno ocelové mostní zábradlí výšky 1,10m se svislou výplní.
Mostní konstrukce je navržena pro silniční zatížení třídy A podle ČSN 73 62 03 / 86 a, b.