Silniční mosty

Most ev.č. 14-107 - Spy

<<< zpět
Most ev.č. 14-107 - Spy
Most ev.č. 14-107 - SpyMost ev.č. 14-107 - SpyMost ev.č. 14-107 - Spy

Název Akce a Objektu 
I/14 Most ev.č. 14-107 Spy 
SO 201 - Most ev.č. 14-107 

Obec
Spy

Okres 
Nové město nad Metují

Investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové

Dodavatel stavby
Super - Krete Czech s.r.o.


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímém úseku
-          výškově v podélném klesání 0,75%

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností - A

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- rámová konstruke

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

   

Délka přemostění
Most přes vodní tok 7,50 m

Délka mostu
Délka mostu 23,86 m
Šířka mostu 10,05 m

Šikmost mostu
Kolmý most 72,50 ° = 82,55 grad (levá)

Šířka vozovky mezi obrubníky 7,00 m 

Šířka chodníku 2,00 m 

Šířka mostu mezi zábradlím a svodidlem 9,00 m

Volná šířka mostu 9,00 m

Výška mostu 5,504 m nad dnem

Stavební výška mostu 0,678 m

Plocha mostu 

Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.

Plocha mostu 7,864 x 9,00 = 70,776 m2

Nosná konstrukce mostu

Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 7,864 m

Délka nosné konstrukce 9,524 m

Šířka nosné konstrukce 9,550 m 

Výška nosné konstrukce 0,538 m

Plocha nosné konstrukce 
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK
9,524 x 9,550 = 91,126 m2

Zatížení mostu

Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost 32 t
Výhradní zatížitelnost 80 t
Výjimečná zatížitelnost 196 tPopis mostu

Nově navržený mostní objekt je monolitická jednopolová rámová nosná konstrukce ze železobetonu. Založení mostního objektu je plošné na základových pasech. Pod konstrukcí základových pasů byla výměna podloží o mocnosti min. 0,60m v celé ploše základů. Základové pasy jsou rámově spojeny se stojkami rámové nosné konstrukce. Stěny rámu jsou navrženy z monolitického železobetonu s vhodně umístěnou pracovní spárou. Lícové a rubové plochy konstrukce stojek jsou svislé s tím, že tloušťka stojek je konstantní a to 0,80m. Šířka konstrukce stěn (opěr) je navržena jako konstantní. Na konstrukce stěn rámu navazují železobetonová monolitická křídla mostu na straně vtoku a výtoku. Vodorovná rámová deska nosné konstrukce mostu je z monolitického železobetonu konstantní tloušťky s konstantní šířkou příčného řezu. Tloušťka nosné konstrukce je konstantní tloušťky 0,538m, se šířkou desky 9,55m. Délka nosné konstrukce 7,864m a šířka 9,55m. Šikmost nosné konstrukce je konstantní a to levá 72,50°. Na nosné konstrukci je celoplošná izolace z modifikovaných NAIP s přetažením na spodní stavbu nosné konstrukce. Ostatní plochy betonového povrchu mostu umístěny trvale pod terénem je navržena izolace proti zemní vlhkosti z asfaltového nátěru a penetračních vrstev a asfaltových pásů. Izolace vodorovné nosné konstrukce je doplněna o odvodňovací proužky z drenážního plastbetonu v odvodňovacím úžlabí. Rub konstrukce opěr a křídel je odvodněn rubovou drenáží se zaústěním do vodního toku. Přechodové oblasti obou opěr mostu jsou řešeny se standardním souvrstvím se samostatným přechodovým klínem dle ČSN 73 6244 - Přechody mostů pozemních komunikací. Na mostě je navržen levostranný železobetonový monolitický chodník celkové šířky 2,25m s pochozí částí šířky 2,00m. Na římse chodníku mostu je osazeno ocelové mostní zábradlí výšky 1,10m se svislou výplní s nakotvením sloupků přes patní desku do konstrukce římsy. Na pravé straně podél vozovky je osazena železobetonová monolitická římsa celkové šířky 0,80m. Na konstrukci římsy je osazeno ocelové zábradelní svodidlo se zádružností H2 dle TP 167 s jeho přetažením na předmostní v podobě silničního zábradlí jednostranného se zádružností N2. Konstrukce vozovky na mostě je ze tří vrstev asfaltového betonu. Jako ochrana izolace je navržena asfaltobetonová vrstva vozovky na mostě. V konstrukci chodníku budou uloženy PVC chráničky. Na začátku a konci mostu bude osazena tabulka s evidenčním číslem mostu. Na předmostích je navrženo napojení konstrukce chodníku na mostě na chodníky na předmostích. Opevnění koryta pod mostem bylo vybudováno dle návrhu v projektové dokumentaci. V prostoru před a za mostem bude koryto vodního toku pročištěno s uvedením do navrhovaného tvaru. Součástí výstavby nosného mostního objektu je i dešťové kanalizace povrchu komunikace v prostoru mostního objektu se zaústěním do vodního toku skrz konstrukci spodní stavby. Součástí opravy mostu bylo rozebrání konstrukce komunikace v celkové délce 75,0m.