Silniční mosty

Most ev.č. 35-111B - Moravská Třebová

<<< zpět
Most ev.č. 35-111B - Moravská Třebová
Most ev.č. 35-111B - Moravská TřebováMost ev.č. 35-111B - Moravská TřebováMost ev.č. 35-111B - Moravská TřebováMost ev.č. 35-111B - Moravská TřebováMost ev.č. 35-111B - Moravská TřebováMost ev.č. 35-111B - Moravská Třebová

Název Akce a Objektu 
I/35 Moravská Třebová, oprava mostu ev.č. 35-111B 
SO 201 - Most ev.č. 35-111B 

Obec
Moravská Třebová

Okres 
Svitavy

Investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Dodavatel stavby
Super - Krete Czech s.r.o.


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok, komunikaci, železniční trať

Podle počtu mostních polí

- most o 6 polích

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v pravostranném oblouku
-          výškově e výškovém oblouku vydutém

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností - třída A

Podle hmotné podstaty

- betonový přepjatý

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- trám deskový spojitý

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes vodní tok a komunikaci188,70 m

Délka mostu
Délka mostu 201,74 m
Šířka mostu 13,90 m

Šikmost mostu
Kolmý most 90,00 ° = 100,00 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 11,50 m 

Šířka chodníku - m 

Šířka mostu mezi zábradlím a svodidlem 11,50 m

Volná šířka mostu 11,50 m

Výška mostu 9,00 m 

Stavební výška mostu 2,45 m

Plocha mostu 

Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.

Plocha mostu 201,74 x 13,90 = 2804,20 m2

Nosná konstrukce mostu

Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 27,7+3x33,0+36,0+27,6 m

Délka nosné konstrukce 193,10 m

Šířka nosné konstrukce 13,50 m 

Výška nosné konstrukce 2,30 m

Plocha nosné konstrukce 
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK
193,10 x 13,50 = 2606,90 m2

Zatížení mostu

Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost 32 t
Výhradní zatížitelnost 80 t
Výjimečná zatížitelnost 196 tPopis mostu

Oprava mostního objektu vycházela ze stavebně technického stavu stávajícího dilatačních závěrů mostu ev.č. 35-111B. Oprava mostu tedy předpokládala výměnu dilatačních závěrů na obou koncích nosné konstrukce s obnovou živičného krytu na mostě a na předmostích. Součástí opravy mostu je doplnění odvodňovacího systému povrchu celoplošné izolace. S danou problematikou souvisí práce spojení s odstraněním konstrukce vozovky na mostě a konstrukce říms v předpokládaném rozsahu 2,0m na obě strany od osy dilatačního závěru. Rozebrání konstrukcí se uvažuje tak, že byl ve vzdálenosti 1,5 m od osy dilatace zachována celoplošná izolace z NAIP 2x ve stávajícím stavu. Provedlo se rozebrání konstrukce ocelového zábradelního svodidla v délce 2 x 4,0m od osy závěrů na obě strany. V celé délce frézování krytu vozovky byla provedena demontáž svodnic stávajícího svodidla. Po položení nového krytu byly tyto svodnice opět osazeny na původní místo. Kompletní odstranění obrusné vrstvy komunikace bylo v délce 335,0m frézováním v tloušťce 50mm. Po vybourání dilatačních závěrů a úpravě kapes pro nové dilatační závěry se provedlo nakotvením betonářské výztuže kapes dilatačních závěrů a nové osazení dilatačních závěrů. Dilatační závěry nad opěrou jsou osazeny s posunem ± min 65mm jako ocelové a to přes celou šířku mostu s přetažením na pohledové plochy konstrukce říms. Dilatační posuny závěrů vycházejí z geometrického uspořádání a uložení stávající nosné konstrukce s výpočtem jejich posunů a nastavení, který je doložen ve výkresové dokumentaci dilatačního závěru. Oba závěry jsou navrženy jako ocelové s vloženým těsnícím dilatačním pásem. Počet dilatačních mezer je v případě závěru s pohybem ± 65mm - 2ks. Geometrické uspořádáni dilatačních závěrů je navrženo na základě geodetického zaměření daného objektu reprezentovaným polohopisem a výškopisem. Po osazení DZ bylo provedeno zmonolitnění kapes dilatačních závěrů z monolitického železobetonu. Tyto kapsy byly zmolitněny v rozsahu vybourání stávající nosné konstrukce a konstrukce opěr. V místě napojení izolace v protispádu na stávající povrch nosné konstrukce, byla provedena podkladní (vyrovnávací) vrstva na nosné konstrukci. Oprava mostu uvažovala s vybouráním stávajících římsových obrubníků v celé délce mostu na obou stranách. Po jejich vybourání se provede zaříznutí římsy ve vybraném místě. Nový obrubník je navržen jako žulový z řezaných žulových prvků kotvených do konstrukce stávající římsy. Napojení stávající celoplošné izolace s přetažením přes vybourané části, bylo provedeno natavovacími izolačními pásy modifikovanými s pečetící vrstvou, přesah nové izolační vrstvy přes starou byl v šířce min. 0,5m po celé délce. Součástí výměny dilatačních závěrů bylo i provedení odvodnění povrchu celoplošné izolace v místě dilatačních závěrů. Toto odvodnění bylo realizováno atypickými odvodňovači CI pod nosnou konstrukci mimo obrys půdorysu opěry. V poli 2. a 3 bylo osazeno svodné potrubí pro svod úkapů z odvodňovačů celoplošné izolace do svodného potrubí mostních odvodňovačů. V místě vybourání mostních závěrů jsou navrženy nové konstrukce mostních říms vždy na délku 2,0 m od osy dilatačního závěru. Provedla se montáž ocelového zábradelního svodidla na mostě v místě jejich rozebrání a v prostrou nad dilatačními závěry. Navrhované zábradelní svodidlo v tomto prostoru se uvažuje s třídou zadržení H2. Oprava mostu uvažovala s demontáží svodnic zábradelního svodidla v celé délce a provedením nové protikorozní ochrany ocelových prvků zábradelního svodidla (vyjma svodnic). Oprava mostu byla zaměřena rovněž na opravu svodného potrubí odvodňovacího systému mostních odvodňovačů. Zde byla v prostoru přechodu svodu z nosné konstrukce na konstrukci spodní stavby osazen kompenzátor. V prostoru pilíře P4 byla provedena oprava svodného potrubí. Na mostě byl proveden nový odvodňovací proužek podél chodníku z LA-S šířky 0,5m včetně podélných asfaltových modifikovaných zálivek.