Silniční mosty

Most ev.č. 35841-3 - Tržek

<<< zpět
Most ev.č. 35841-3 - Tržek
Most ev.č. 35841-3 - TržekMost ev.č. 35841-3 - TržekMost ev.č. 35841-3 - TržekMost ev.č. 35841-3 - TržekMost ev.č. 35841-3 - TržekMost ev.č. 35841-3 - TržekMost ev.č. 35841-3 - TržekMost ev.č. 35841-3 - Tržek

Název Akce a Objektu 
Rekonstrukce mostu ev.č. 35841-3 Tržek 

Obec
Tržek

Okres 
Svitavy

Investor
Pardubický kraj

Dodavatel stavby
MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o.


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v oblouku 
-          výškově v oblouku

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- lnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- rámový s trámovou příčlí

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

 

 

Délka přemostění
Kolmá: 14,142 m
Šikmá: 20,000 m

Délka mostu
Délka mostu 32,992 m
Šířka mostu 8,00 m

Šikmost mostu
Pravá
Šikmý most 45,00 ° = 50,00 grad
Šikmost krajní opěry č.1. 45,00 ° = 50,00 grad
Šikmost krajní opěry č.2. 45,00 ° = 50,00 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 5,00 m (MO2k, 6,0/6,0/30)

Šířka chodníku 2x1,15 m 

Šířka mostu mezi zábradlími 7,50 m

Volná šířka mostu 7,50 m

Výška mostu 3,923 m nad niveletou toku pod mostem

Stavební výška mostu 0,765-1,140 m

Plocha mostu 
Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.
Plocha mostu 20,00 x 7,50 = 150,00 m2

Nosná konstrukce mostu

Rozpětí mostního pole nosné konstrukce (světlost) 20,000 m
Délka nosné konstrukce 24,251m
Šířka nosné konstrukce 7,50 m
Výška nosné konstrukce 0,675 - 1,050 m
Plocha nosné konstrukce 
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK
24,251 x 7,50 = 181,882 m2


Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b, Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů.

Normální zatížitelnost 32 t
Výhradní zatížitelnost 80 t
Výjimečná zatížitelnost 196 t


Popis mostu

S ohledem na stavební stav stávajícího mostního objektu a záměrem investora a správce modernizovat mostní objekt s převedením kategorijního uspořádání komunikace na mostě o šířce min 6,0m je v místě stávajícího objektu navržen nový mostní objekt z monolitického předpjatého betonu. Návrh nového mostního objektu hlavně vychází ze skutečnosti, že jeho stavebně technický stav byl zhoršen průtokem velkých vod s tím, že mezilehlé podpory a jejich založení jsou ze statického hlediska velkou neznámou. Nově navržený mostní objekt je navržen s minimální tloušťkou vodorovné části nosné konstrukce jako rámová konstrukce bez konstrukce ložisek. S ohledem na navržený typ nosné konstrukce a požadavky ČSN 73 6201 na převedení Q 100 letého průtočného množství + 0,5m .