Silniční mosty

SO 209 Most na přeložce silnice I-37 přes železniční vlečku EOP

<<< zpět
SO 209 Most na přeložce silnice I-37 přes železniční vlečku EOP
SO 209 Most na přeložce silnice I-37 přes železniční vlečku EOPSO 209 Most na přeložce silnice I-37 přes železniční vlečku EOPSO 209 Most na přeložce silnice I-37 přes železniční vlečku EOPSO 209 Most na přeložce silnice I-37 přes železniční vlečku EOPSO 209 Most na přeložce silnice I-37 přes železniční vlečku EOPSO 209 Most na přeložce silnice I-37 přes železniční vlečku EOPSO 209 Most na přeložce silnice I-37 přes železniční vlečku EOPSO 209 Most na přeložce silnice I-37 přes železniční vlečku EOPSO 209 Most na přeložce silnice I-37 přes železniční vlečku EOPSO 209 Most na přeložce silnice I-37 přes železniční vlečku EOPSO 209 Most na přeložce silnice I-37 přes železniční vlečku EOPSO 209 Most na přeložce silnice I-37 přes železniční vlečku EOP

Název Akce a Objektu 
R 35 - Sedlice - Opatovice
SO 209 - Most na přeložce silnice I/37 přes železniční vlečku v km 0,764 

Obec
Opatovice n. L.

Okres 
Pardubice

Investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Dodavatel stavby
MADOS MT s.r.o.


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes silnici a železniční trať 

Podle počtu mostních polí

- most o 5 polích

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v oblouku 
-          ve výškovém oblouku

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- železobetonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- deskový

Podle výchozí charakteristiky

- spojitá nosná konstrukce o pěti polích

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

 

 

Délka přemostění
Kolmá: 55,850 m
Šikmá: 58,610 m

Délka mostu
Délka mostu 67,100 m

Šikmost mostu
Levá
Šikmý most 72,34 ° = 80,38 grad
Šikmost krajní opěry č.O1. 73,67 ° = 81,85 grad
Šikmost pilíře č P2. 73,15 ° = 81,28 grad
Šikmost pilíře č P3. 72,62 ° = 80,69 grad
Šikmost pilíře č P4. 72,09 ° = 80,10 grad
Šikmost pilíře č P5. 71,55 ° = 79,50 grad
Šikmost krajní opěry č.O6. 71,04 ° = 78,93 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 2x11,50 m

Šířka chodníku 0,75 m 

Šířka mostu mezi zábradlími 2x14,45 m

Volná šířka mostu 2x13,25 m

Výška mostu 7,57 m nad temenem kolejnice

Stavební výška mostu 0,685 m

Plocha mostu 
Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.
Plocha mostu 58,61x2x14,45 = 1693,83 m2

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 11,68+3x12,10+11,68 m
Délka nosné konstrukce 60,71 m
Šířka nosné konstrukce 2x14,95 m
Výška nosné konstrukce 0,60 m

Plocha nosné konstrukce 
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK
60,71x2x14,95 = 1815,23 m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů.

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost Vn = 32 t
Výhradní zatížitelnost Vr = 80 t
Výjimečná zatížitelnost Ve = 196t

Popis mostu

Nový mostní objekt je navržen jako spojitá desková konstrukce o pěti polích z monolitického ŽB. Jedná se o mostní objekt rozdělený na pravý most - A a levý most B. Rozpětí nosné konstrukce mostu je 11,68m + 3x12,10m + 11,68 m. Jedná se tedy o dvě nosné konstrukce souběžně umístěné pro převedení pravého a levého jízdního pásu. Nosná konstrukce je navržena jako desková tloušťky 0,60m se šířkou nosné konstrukce 2x14,95m. 
Pravý - A a levý - B mostní objekt je rozdělen dilatační sparou v ose komunikace. 
Konstrukce spodní stavby je tvořena krajními opěrami O1 a O6. Mezilehlé pilíře jsou označeny jako pilíře P2, P3, P4 a P5 přičemž každá nosná konstrukce je v místě podpory podepřena vždy na dvojicí pilířů. 
Opěra 01 se nachází směrem k Hradci Králové Opěra je formálně rozdělena na 01 pravý most-A a 01 levý most-B. Opěra je navržena jako železobetonová monolitická konstrukce skládající se z konstrukce dříku opěry, do kterého jsou vetknuty vrtané velkoprůměrové piloty, včetně konstrukce úložného prahu, závěrných zídek a konstrukce křídel.
Opěra 06 se nachází směrem k Pardubicím. Opěra je formálně rozdělena na 06 pravý most-A a 06 levý most-B. Opěra je navržena jako železobetonová monolitická konstrukce skládající se konstrukce dříku opěry, do kterého jsou vetknuty vrtané velkoprůměrové piloty, včetně konstrukce úložného prahu a závěrných zídek, konstrukce křídel.
Konstrukce pilířů je tvořena dílčími částmi. Pilíře jsou tvořeny tedy konstrukcí patky s vetknutými hlavami pilot založení pilířů, dále konstrukce dříku pilíře navrženého jako sloup s obdélníkovým průřezem a konstrukce úložného bloku. Pod konstrukcí patky je navržen podkladní beton dané tloušťky.
Nosná konstrukce objektu SO 209 je tvořena dvojicí spojitých deskových konstrukcí o rozpětí 11,68m + 3x12,10m + 11,68m. Spojitá nosná konstrukce o pěti polích je navržena z monolitického železobetonu. Desková konstrukce je navržena s konstantní tloušťkou 0,60m po celé délce mostu s tím, že přechazí do římsových konzol v proměnné tloušťce. Tloušťka římsových konzol je proměnná a to lineárně se měnící po její délce od 0,60m v místě vetknutí do 0,20m na jejím konci. Vyložení konzol je v 3,2m na straně revizniho chodníku a 2,25m na straně římsy.. Nad krajními opěrami je navržen vždy integrovaný nadpodporový příčník šířky 1,00m na výšku 0,60m a to přes celou šířku nosné konstrukce. 
Pravá i levá nosná konstrukce je celkové šířky 14,95m. Pravá konstrukce se v jím začátku pak lineárně rozšiřuje na 15,5m na délce 20,0m. Délka nosné konstrukce A a B je navržena shodná a to 60,71 m. Vodorovná nosná konstrukce je uložena prostřednictvím elastomerových ložisek na konstrukci spodní stavby (opěr a pilířů).
Založení konstrukce spodní stavby je na vrtaných velkoprůměrových pilotách DN 900mm délky 12,0m v případě založení opěr a 14,5m v případě založení pilířů.
Příslušenství mostu je navrženo v podobě konstrukce vozovky na mostě včetně celoplošné izolace, odvodnění celoplošné izolace, odvodnění povrchu mostu, konstrukce říms, chodníků na mostě. Součástí příslušenství mostu je zádržný systém na mostě, zakrytí spáry mezi mosty a úpravy pod mostem.
Mostní objekt je navržen s ohledem na výskyt bludných proudů dle platné legislativy a TP v tomto smyslu.