Silniční mosty

SO 210 Most na přeložce silnice I-37 přes Opatovický kanál

<<< zpět
SO 210 Most na přeložce silnice I-37 přes Opatovický kanál
SO 210 Most na přeložce silnice I-37 přes Opatovický kanálSO 210 Most na přeložce silnice I-37 přes Opatovický kanálSO 210 Most na přeložce silnice I-37 přes Opatovický kanálSO 210 Most na přeložce silnice I-37 přes Opatovický kanálSO 210 Most na přeložce silnice I-37 přes Opatovický kanálSO 210 Most na přeložce silnice I-37 přes Opatovický kanálSO 210 Most na přeložce silnice I-37 přes Opatovický kanálSO 210 Most na přeložce silnice I-37 přes Opatovický kanálSO 210 Most na přeložce silnice I-37 přes Opatovický kanálSO 210 Most na přeložce silnice I-37 přes Opatovický kanálSO 210 Most na přeložce silnice I-37 přes Opatovický kanálSO 210 Most na přeložce silnice I-37 přes Opatovický kanál

Název Akce a Objektu 
R 35 - Sedlice - Opatovice
SO 210 - Most na přeložce silnice I/37 přes Opatovický kanál v km 1,125

Obec
Čeperka, Opatovice

Okres 
Pardubice

Investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Dodavatel stavby
MADOS MT s.r.o.


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 3 polích

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v oblouku a přechodnici
-          výškově v konstantním klesání

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- železobetonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- trámový

Podle výchozí charakteristiky

- spojitá nosná konstrukce o třech polích

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

 

 

Délka přemostění
Most přes vodní tok: kolmá 56,336 m

Délka mostu
Délka mostu 70,336 m

Šikmost mostu
Šikmý most 56,7284 ° = 63,031 grad
Šikmost krajní opěry č 01. 56,3087 ° = 62,565 grad
Šikmost pilíře č P2. 56,8326 ° = 63,147 grad
Šikmost pilíře č P3. 57,7022 ° = 64,113 grad
Šikmost krajní opěry č.04. 58,1628 ° = 64,625 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 2x11,50 m

Šířka chodníku 0,75 m (Pravý most)

Šířka mostu mezi zábradlími 11,50 a 12,50 m

Volná šířka mostu 2x11,50 m

Výška mostu 5,75 nad niv. vodního toku

Stavební výška mostu 1,485 m

Plocha mostu 
Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.
Plocha mostu 56,336*(11,25+12,50) = 1337,98 m2

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 16,0+26,0+16,0 m
Délka nosné konstrukce 59,664 m
Šířka nosné konstrukce 12,25 + 13,00 m
Výška nosné konstrukce 1,35 m

Plocha nosné konstrukce 
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK
59,664*(12,25+13,00) = 1506,516 m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů.

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost Vn = 32 t
Výhradní zatížitelnost Vr = 80 t
Výjimečná zatížitelnost Ve = 196tPopis mostu

Nový mostní objekt je navržen jako spojitá trámové konstrukce o třech polích z předpjatého betonu. Jedná se o mostní objekt rozdělený na pravý most - A a levý most B. Rozpětí nosné konstrukce mostu je 16,0+26,0+16,0m. Jedná se o dvě nosné konstrukce souběžně umístěné pro převedení pravého a levého jízdního pásu. Nosná konstrukce je navržena jako trámová tloušťky 1,35m se šířkou nosné konstrukce 13,00 a 12,25m. Osová vzdálenost trámů je 6,0m. Vodorovná nosná konstrukce je přímo uložená pod každou konstrukcí trámu.
Pravý - A a levý - B mostní objekt je rozdělen dilatační spárou v ose komunikace. 
Nosná konstrukce objektu SO 210 je tvořena dvojicí spojitých trámových konstrukcí o rozpětí 16,0+26,0+16,0m. Nosné konstrukce jsou označeny jako A - pro pravý most a B - pro levý most. Spojitá nosná konstrukce o třech polích je navržena z předpjatého betonu dodatečně předepnutého na stavbě. Trámová konstrukce je navržena s konstantní tloušťkou 1,35m po celé délce mostu s tím, že nad opěrou 01 a 04 je navržen nadpodporový příčník šířky 1,40m na výšku 1,35m.
Pravá nosná konstrukce je celkové šířky 13,00m a levá 12,25m. Délka nosné konstrukce A a B je navržena shodná a to 59,664m. Vodorovná nosná konstrukce je uložena prostřednictvím hrncových a elastomerových ložisek na konstrukci spodní stavby (opěr a pilířů).
Konstrukce spodní stavby je tvořena krajními opěrami O1 a O4 a mezilehlými pilíři. Mezilehlé pilíře jsou označeny jako pilíře P2 a P3 přičemž každá nosná konstrukce je v místě podpory podepřena dvojicí pilířů. 
Opěra 01 se nachází směrem k Hradci Králové Opěra je rozdělena na A-O1 - část pro pravý most a B-01 - část pro levý most. Opěra je navržena jako železobetonová monolitická konstrukce skládající se z konstrukce základového pasu do kterého jsou vetknuty vrtané velkoprůměrové piloty, konstrukce dříku opěry včetně konstrukce úložného prahu a závěrných zídek, konstrukce křídel a konstrukce úložných prahů. 
Opěra 04 se nachází směrem k Pardubicím. Opěra je rozdělena na A-O4 - část pro pravý most a B-04 - část pro levý most. Opěra je navržena jako železobetonová monolitická konstrukce skládající se z konstrukce základového pasu do kterého jsou vetknuty vrtané velkoprůměrové piloty, konstrukce dříku opěry včetně konstrukce úložného prahu a závěrných zídek, konstrukce křídel a konstrukce úložných prahů.
Mezilehlé podpory jsou tvořeny jednotlivými pilíři. Podpory jsou rozděleny na P2 a P3 a jsou umístěny pod pravou - A a levou - B nosnou konstrukcí. V místě uložení nosné konstrukce je pod každým trámem navržen jeden pilíř, tedy dvojice pilířů v místě dané podpory a dané nosné konstrukce.
Založení konstrukce spodní stavby je na vrtaných velkoprůměrových pilotách DN 900mm délky 14,5m v případě založení opěr a 14,0m v případě založení pilířů. 
Hlubinné založení objektu je navrženo technologií vrtaných velkoprůměrových pilot o průměru 900mm. Vrtání je provedeno z pilotážích plošin v úrovni stávajícího terénu (tj cca 1,0 - 1,5 m nad úrovní základové spáry). 
Příslušenství mostu je navrženo v podobě konstrukce vozovky na mostě včetně celoplošné izolace, odvodnění celoplošné izolace, odvodnění povrchu mostu, konstrukce říms, chodníků na mostě. Součástí příslušenství mostu je zádržný systém na mostě, zakrytí spáry mezi mosty a úpravy pod mostem.