Silniční mosty

Most ev.č. 35-096 Litomyšl

<<< zpět
Most ev.č. 35-096 Litomyšl
Most ev.č. 35-096 LitomyšlMost ev.č. 35-096 LitomyšlMost ev.č. 35-096 LitomyšlMost ev.č. 35-096 LitomyšlMost ev.č. 35-096 LitomyšlMost ev.č. 35-096 LitomyšlMost ev.č. 35-096 LitomyšlMost ev.č. 35-096 LitomyšlMost ev.č. 35-096 Litomyšl

Název Akce a Objektu 
Název akce: I/35 - Litomyšl - Most ev.č. 35-096 
Název objektu: SO 201 - Most ev.č. 35-096

Obec
Litomyšl

Okres 
Svitavy

Investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Dodavatel stavby
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok  

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

- směrově v přímém úseku
- výškově  v konstantním sklonu 1,2%

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce                        

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- trámový

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes vodní tok a komunikaci: 27,80 m 

Délka mostu
Délka mostu 38,00 m 
Šířka mostu 14,79 m 

Šikmost mostu
Kolmý most 90,00 ° = 100,00 grad 
Šikmost krajní opěry č 1. 90,00 ° = 100,00 grad
Šikmost krajní opěry č 2. 90,00 ° = 100,00 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 11,50 m 

Šířka chodníku 2,00m

Šířka mostu mezi zábradlím a svodidlem 11,5 m + 2,0m =13,50 m 

Volná šířka mostu 11,50 m (13,50 m)

Výška mostu 5,09 m (nad dnem vod. toku) 

Stavební výška mostu 1,72 m

Plocha mostu 
Plocha mostu 27,80 x 13,50 = 375,3 m2

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 29,0 m
Délka nosné konstrukce 29,96 m
Šířka nosné konstrukce 14,29 m 
Výška nosné konstrukce 1,40 m
Plocha nosné konstrukce 29,96 x 14,29 = 428,13 m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost 38 t
Výhradní zatížitelnost 98 t
Výjimečná zatížitelnost 224 t

Popis mostu

Oprava mostního objektu vychází ze stavebně technického stavu stávajícího mostního objektu ev.č. 35-096. 
Po uvolnění staveniště a jeho zabezpečení se kompletně provedlo odstranění mostního svršku a vybavení. Byla odstraněna konstrukce vozovky na mostě až na nosnou konstrukci, konstrukce chodníků a římsy včetně bezpečnostního zařízení. 
Na konstrukci spodní stavby byla provedena kompletní sanace. V případě opěr byla provedena nová konstrukce závěrných zídek, křídel a přechodových desek. 
Oprava nosné konstrukce byla realizována provedením nové vyrovnávací vrstvy se sanací podhledu a pohledových ploch. 
Bylo doplněno odvodnění celoplošné izolace a oprava odvodnění povrchu mostu mostními odvodňovači.
Přechodové oblasti jsou navrženy s odvodněním rubu opěr dle VL-O s jejich zakončením z přechodových desek z monolitického železobetonu.
Na nosné konstrukci je navržena nová celoplošní izolace včetně izolace rubu konstrukce spodní stavby až po odvodňovací systém rubu opěr.
Součástí opravy mostu bylo osazení povrchového ocelového dilatačního závěru nad opěrou 1. s pohybem ± 40 mm. Konstrukce dilatačního závěru byla navržena přes celou šířku mostu se zatažením na okraje konstrukce říms a jejich boční plochy.
Odvodňovače mostu jsou navrženy vždy ve dvojici podél konstrukce římsy a konstrukce chodníku.
Na mostě byla osazena nová konstrukce římsy a chodníku z monolitického železobetonu s PVC chráničkami v nich uloženými. Konstrukce vozovky na mostě je navržena z asfaltového betonu jako třívrstvá. 
Podél komunikace vpravo na předmostích bylo osazeno jednostranné silniční svodidlo JSNH4/N2 navazující na zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 umístěné na mostním objektu SO 201. Podél konstrukce chodníku na mostě bylo osazeno ocelové zábradlí dle požadavku ČSN 73 6201 1,10m vysoké.