Silniční mosty

Rekonstrukce mostu ev.č. 303-002 - Velké Poříčí

<<< zpět
Rekonstrukce mostu ev.č. 303-002 - Velké Poříčí
Rekonstrukce mostu ev.č. 303-002 - Velké PoříčíRekonstrukce mostu ev.č. 303-002 - Velké PoříčíRekonstrukce mostu ev.č. 303-002 - Velké PoříčíRekonstrukce mostu ev.č. 303-002 - Velké Poříčí

Název Akce a Objektu 
SO 201 - Most ev.č. 303-002

Obec
Velké Poříčí

Okres 
Náchod

Investor
SÚS Královéhradeckého kraje

Dodavatel stavby
MADOS MT s.r.o.

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes železniční trať

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

- směrově v přímém úsek
- výškově  ve výškov.oblouku R=400m

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- ocelobetonový

Podle členitosti nosné konstrukce      

plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- trámový

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes železniční trať: kolmá 12,10 m, šikmá 12,20 m

Délka mostu
Délka mostu 37,50 m

Šikmost mostu
Šikmý most 9,7 m
Šikmost krajní opěry č 1. 44,52 ° = 49,46 grad
Šikmost krajní opěry č.2  44,52 ° = 49,46 grad


Šířka vozovky mezi obrubníky 7,3 m

Šířka chodníku - 1,25 m

Šířka mostu mezi zábradlím a svodidlem 7,3+1,25=8,55 m 

Volná šířka mostu 8,55 m

Výška mostu 7,15 m (nad temenem koleje v ose mostu) 

Stavební výška mostu 0,823 m

Plocha mostu 
Plocha mostu 13,02 x 8,55 = 111,321 m2
(plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi)

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 16,7 m
Délka nosné konstrukce 18,020 m
Šířka nosné konstrukce 9,1 m
Výška nosné konstrukce 0,728 m
Plocha nosné konstrukce 18,020x9,10=163,982 m2


Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída "A" Silničních mostů 

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost Vn = 23 t
Výhradní zatížitelnost Vr = 40 t
Výjimečná zatížitelnost Ve = 66 t

Popis mostu

Oprava mostního objektu vychází ze stavebně technického stavu stávajícího mostního objektu ev.č. 303-002. Oprava mostu je navržena s omezením provozu na komunikaci II/303 s jeho převedením na objízdné trasy. S ohledem na navrženou výměnu konstrukce ložisek nosné konstrukce bylo nutné provést vybourání přechodové oblasti (přechodové desky) v celé šířce na délku 1,0m. Tyto demoliční práce byly minimalizovány ovšem navrženy v dostatečném rozsahu s ohledem na vybourání stávajících ložisek a úložných ložiskových prahů opěry 01. a 02. Následně se provedlo vybourání ložisek za současného dočasného zajištění nosné konstrukce a jejího dočasného podepření na ocelová ložiska. Provedlo se osazení nových elastomerových ložisek s daným umístěním a parametry. Po jejich osazení se došlo k jejich aktivaci a odstranění dočasných ložisek. Dokumentace dále řešila provedení nových závěrných zdí opěr mostu a dobetonávek přechodových desek a křídel mostu. Provedeno bylo nové pokrytí vodorovné nosné konstrukce s jasně definovaném tvaru, odvodnění celoplošné izolace a celoplošná izolace. Osazeny byly podpovrchové dilatační závěry s proříznutím konstrukce vozovky. Osazení konstrukce římsy a chodníku na mostě s dilatačními a pracovními spárami v definovaném místě. Na konstrukci pohledové části římsy byl proveden v tisk s letopočtem opravy mostu. Provedena byla konstrukce vozovky na mostě a vybavení mostu s napojením na stávající konstrukce. Byla provedena sanaci konstrukce spodní stavby mostu v plné ploše a to jak na konstrukci kamenných opěr, tak na konstrukci železobetonových monolitických úložných prahů a křídel mostu. Podhled nosné konstrukce byl opatřen v plochách protikorozní ochranou ocelových konstrukcí. Betonové podhledové plochy byly opatřeny sanací a nátěrem. Podhled nosné konstrukce byl opatřen ochranným nátěrem proti výfukovým plynům ve smyslu ČSN 73 6223.