Silniční mosty

Most ev.č. 32244-1 Koloděje

<<< zpět
Most ev.č. 32244-1 Koloděje
Most ev.č. 32244-1 KolodějeMost ev.č. 32244-1 KolodějeMost ev.č. 32244-1 KolodějeMost ev.č. 32244-1 KolodějeMost ev.č. 32244-1 KolodějeMost ev.č. 32244-1 KolodějeMost ev.č. 32244-1 KolodějeMost ev.č. 32244-1 KolodějeMost ev.č. 32244-1 KolodějeMost ev.č. 32244-1 KolodějeMost ev.č. 32244-1 KolodějeMost ev.č. 32244-1 Koloděje

Název Akce a Objektu 
III/32244 Oprava mostu ev.č. 32244-1 - Loučná
SO 201 - Most ev.č. 32244-1

Obec
Velké Koloděje

Okres 
Pardubice

Investor
Správa a údržba silnici Pardubického kraje

Dodavatel stavby
M-Silnice a.s.

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

        -          směrově v přímém úseku
-          výškově ve stoupání +0,94%

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- trámový most

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes vodní tok: kolmá 25,70 m, šikmá 25,70 m

Délka mostu
Délka mostu 34,800 m


Šikmost mostu
Šikmý most 90,00 ° = 100,00 grad (kolmý)
Šikmost krajní opěry č 1. 90,00 ° = 100,00 grad (kolmý)
Šikmost krajní opěry č .2. 90,00 ° = 100,00 grad (kolmý)

Šířka vozovky mezi obrubníky 6,50 m

Šířka chodníku 2,00 m

Šířka mostu mezi zábradlími 8,50 m 

Volná šířka mostu 8,50 m

Výška mostu 5,315 nad niv. vodního toku

Stavební výška mostu 1,480 m

Plocha mostu 
Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.

Plocha mostu 25,70 x 8,50 = 218,45 m2

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 26,500 m

Délka nosné konstrukce 27,400 m

Šířka nosné konstrukce 9,10 m

Výška nosné konstrukce 1,385 m

Plocha nosné konstrukce 
27,400x9,10 = 249,34 m2
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK 

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost 32 t
Výhradní zatížitelnost 80 t
Výjimečná zatížitelnost 196 t

Popis mostu

Stavební objekt SO 201 navazuje přímo na objekty související s tímto objektem. 
Oprava mostu byla navržena s kompletní demolicí stávající mostní konstrukce. 

Založení nového mostního objektu je navrženo jako plošné na plošných základových pasech z monolitického železobetonu. Konstrukce základových pasů je provedena na podkladní vrstvě z monolitického železobetonu s tím, že vlastní podloží pod základovým pasem bylo sanováno sanováno. Konstrukce základového pasu je železobetonová monolitická z betonu C25/30-XA2.
Konstrukce opěr mostu je navržena jako monolitická z monolitického železobetonu, který tvoří konstrukci dříku opěr, úložných prahů, úložných bloků a křídel mostu.
Betonové konstrukce opěr mostu, úložných prahů, závěrných zídek, křídel je navržena z betonu C25/30-XF2+XD1 a výztuže 10 505 (R).
Vodorovná nosná konstrukce je navržena jako jednopolová trámová konstrukce spřažená z podélných předpjatých tyčových prefabrikátů se spřahující železobetonovou monolitickou deskou.
V příčném směru je navrženo celkem 8 ks podélných prefabrikátů tvaru obráceného T výšky 1100mm, šířkou stojiny 200mm a šířkou dolní příruby 670mm. Tyčové prefabrikáty jsou navrženy z předem předpjatého betonu - Beton C45/55-XF2+XD1 a výztuž 10 505 (R), předpínací výztuž z kabelů Ls 15,5-1800MPa. Osová vzdálenost podélných trámů je 1,177m v případě krajních i mezilehlých trámů. Spřahující deska je navržena z monolitického železobetonu tloušťky 210 - 285mm - Beton C30/37-XF2+XD1 a výztuž 10 505 (R). Celková tloušťka nosné konstrukce je 1,385m. Na začátku a konci nosné konstrukce je navržen nadpodporový příčník šířky 400mm a výšky 1,385m. Konstrukce nadpodporového příčníku je navržena z monolitického železobetonu jako je konstrukce spřahující desky - Beton C30/37-XF2+XD1 a výztuž 10 505 (R). Šikmost nosné konstrukce je 90,00o (kolmá). Délka rozpětí nosné konstrukce je 26,50m, délka nosné konstrukce 27,400m a šířka nosné konstrukce 9,10 m. Mezi koncem nosné konstrukce a lícem závěrné zídky je provedena spára min. šířky 150mm.
Uložení nosné konstrukce je navrženo na elastomerových ložiscích ELV vyztužených s podkladnicovými ocelovými deskami. 
Povrch celé nosné konstrukce a rub konstrukce spodní stavby je izolován celoplošnou izolací z modifikovaných NAIP. 
Na mostě jsou navrženy železobetonové monolitické chodníky a římsy z betonu C30/37-XF4+XD3 a ocel 10 505(R). Celková šířka chodníku je navržena 2,00 + 0,30 = 2,30m včetně vyložené části římsy. Vyložená římsa je navržena výšky 700mm a je tvořena lícními prefabrikáty
Konstrukce pravostranné římsy je navržena šířky 0,80m. Na konstrukci římsy podél komunikace na mostě a na předmostní je osazeno ocelové svodidlo a zábradelní svodidlo typu NH4 se zádružností H2 na mostě a N1 mimo most. 
Izolace rubu konstrukce spodní stavby je navržena z NAIP s ochrannou z geotextilie a obetonováním z mezerovitého betonu tl 250mm.
Přechodové oblasti obou opěr mostu jsou řešeny se standardním souvrstvím a samostatnými přechodovými deskami z monolitického železobetonu - beton C25/30-XF1 dle ČSN 73 6244 - Přechody mostů pozemních komunikací a VL-4.
Konstrukce spodní stavby a nosná konstrukce je dilatačně oddělena povrchovými dilatačními závěry typu EMZ šířky 300mm ve smyslu TP 80 - Elastické mostní závěry.
Konstrukce vozovky na mostě je provedena z asfaltobetonových vrstev s minimální tloušťkou jako dvouvrstvá. 
V prostoru pod mostem bude provedeno opevnění koryta vodního toku.