Silniční mosty

Most ev.č. 11A ul. Havlíčkova, Hronov

<<< zpět
Most ev.č. 11A ul. Havlíčkova, Hronov
Most ev.č. 11A ul. Havlíčkova, HronovMost ev.č. 11A ul. Havlíčkova, HronovMost ev.č. 11A ul. Havlíčkova, HronovMost ev.č. 11A ul. Havlíčkova, HronovMost ev.č. 11A ul. Havlíčkova, HronovMost ev.č. 11A ul. Havlíčkova, HronovMost ev.č. 11A ul. Havlíčkova, HronovMost ev.č. 11A ul. Havlíčkova, HronovMost ev.č. 11A ul. Havlíčkova, HronovMost ev.č. 11A ul. Havlíčkova, HronovMost ev.č. 11A ul. Havlíčkova, HronovMost ev.č. 11A ul. Havlíčkova, Hronov

Název Akce a Objektu 
Most ev.č. 11a-1, Havlíčkova ulice, Hronov 

Obec
Hronov

Okres 
Náchod

Investor
Město Hronov

Dodavatel stavby
MADOS MT s.r.o.

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

- směrově v přímém úseku
- výškově v konstantním klesání

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností (třída B.)

Podle hmotné podstaty

- ocelobetonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- trámový

Podle výchozí charakteristiky

- prostá konstrukce

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes vodní tok: kolmá 17,854 m, šikmá v ose komunikace 19,00 m

Délka mostu
Délka mostu 25,00 m

Šikmost mostu
Šikmý most 70,0 ° = 77,77 grad
Šikmost krajní opěry č 0. 70,0 ° = 77,77 grad 
Šikmost krajní opěry č.1. 70,0 ° = 77,77 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 6,0 m

Šířka chodníku 2x1,25m

Šířka mostu mezi zábradlími 8,50 m

Volná šířka mostu 8,50 m

Výška mostu 5,060 nad niv. vodního toku

Stavební výška mostu 0,909 m

Plocha mostu 
Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.
Plocha mostu 19,00 x 8,50 = 161,50 m2

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 19,85 m
Délka nosné konstrukce 20,596 m
Šířka nosné konstrukce 8,50 m
Výška nosné konstrukce 0,819 m
Plocha nosné konstrukce 
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK
20,596 x 8,50 = 175,066 m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „B“ Silničních mostů - není dodrženo s ohledem na provizorní použití vodorovné nosné konstrukce.

Zatížitelnost mostu
Za předpokladu, že stavební stav je dobrý ve smyslu ČSN 73 6220, je zatížitelnost mostu:

Normální zatížitelnost Vn = 22 t
Výhradní zatížitelnost Vr = 40 t
Výjimečná zatížitelnost Ve = - t (neuvedeno)

Popis mostu
Oprava mostního objektu je navržena s kompletní výměnou vodorovné nosné konstrukce a úpravou konstrukce spodní stavby. S opravou mostního objektu v uvedeném rozsahu souvisí úprava místní komunikace č. 11a ulice Havlíčkova.
Součástí vynucených prací při opravě mostu bylo zajištění stávajících inženýrských sítí a jejich přeložka. 
V případě konstrukce opěr bylo navrženo využití stávajících kamenných opěr vytvořených z kamenného zdiva na cementovou maltu. Na upravenou konstrukci spodní stavby byla navržena nová konstrukce úložných prahů se závěrnými zídkami a křídly souběžnými s osou komunikace. Nově navržené konstrukce jsou z monolitického železobetonu a to kotveného do konstrukce stávajících (původních) opěr.
Nosná konstrukce objektu mostu byla navržena jako jednopolová trámová konstrukce spřažená ocelobetonová. Nosná konstrukce je navržena jako šikmá (šikmost pravá 70°) s konstantním příčným řezem v poli a s konstantní šířkou 8,50m.
Bylo navrženo celkem 6ks podélných trámů umístěných v osové vzdálenosti 1,300m a 1,500m. Výška ocelových trámů je 0,55m s příčným řezem tvaru „I“. Ocelové trámy jsou navrženy z ocele S355 se stavěným průřezem konstantního příčného řezu. Rozpětí nosné konstrukce je 19,852m se kolmou světlostí mostního otvoru 17,854m a šikmou 19,000m. Ocelové podélné trámy jsou navrženy jako stavěný průřez z ocelových válcovaných plechů z oceli řady S355 J2+N. Nad podporami jsou navrženy nadpodporové příčníky z ocelových profilů IPE360.
Ocelové podélné trámy jsou spřaženy se železobetonovou monolitickou spřahující deskou tloušťky 200 - 269mm celkové šířky 8,50m a délky 20,596m. Železobetonová monolitická konstrukce spřahující desky je konstantního příčného řezu a je šikmá s ohledem na šikmost mostu. 


Uložení vodorovné nosné konstrukce je na elastomerových ložiscích doplněných ocelovými vodítky a zarážkami tak, že na opěře 1. je navrženo pevné uložení nosné konstrukce z hlediska vodorovných pohybů a na opěře 0. je navrženo příčně pevné uložení.
Mostní příslušenství je navrženo kompletní konstrukcí celoplošné izolace včetně ochrany na konstrukci mostovky a na konstrukci spodní stavby.
Na mostě je přetažena dvouvrstvá asfaltobetonová vozovka v celkové tloušťce 90mm.
Podél vozovky jsou po obou okrajích osazeny železobetonové monolitické chodníky pochozí šířky 1,25m s celkovou šířkou 1,50m. Na vnější straně chodníků je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní dle požadavku ČSN 73 6201 a 73 6203. V konstrukci chodníků jsou navrženy rezervní chráničky DN75, DN90 a DN100.