Silniční mosty

Most ev.č. 35-106D - Hřebeč

<<< zpět
Most ev.č. 35-106D - Hřebeč
Most ev.č. 35-106D - HřebečMost ev.č. 35-106D - HřebečMost ev.č. 35-106D - HřebečMost ev.č. 35-106D - HřebečMost ev.č. 35-106D - HřebečMost ev.č. 35-106D - HřebečMost ev.č. 35-106D - HřebečMost ev.č. 35-106D - Hřebeč

Název Akce a Objektu 
I/35 Hřebeč - Most ev. č. 35-106D 
SO 201 - Most ev.č. 35-106D 

Obec
Hřebeč

Okres 
Svitavy

Investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Dodavatel stavby
Chládek a Tintěra Pardubice a.s.


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most svahové území

Podle počtu mostních polí

- most o 6 polích

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímém
-          výškově s konstantním podélným sklonem

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností - třída A

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- desková konstrukce z podélných přepnutých
prefabrikátů typu MK-T

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes svahové území 168,50 m

Délka mostu
Délka mostu 163,00 m
Šířka mostu 16,30 m

Šikmost mostu
Kolmý most 90,00 ° = 100,00 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 14,00 m 

Šířka chodníku 0,75 m 

Šířka mostu mezi zábradlím a svodidlem 14,00 m

Volná šířka mostu 14,00 m

Výška mostu 8,30 m 

Stavební výška mostu 1,62 m

Plocha mostu 

Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.

Plocha mostu 168,50 x 15,50 = 2552,78 m2

Nosná konstrukce mostu

Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 25,0+6x30,0+25,0 m
Délka nosné konstrukce 172,3 m

Šířka nosné konstrukce 15,97 m 

Výška nosné konstrukce 1,28 m

Plocha nosné konstrukce 
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK
172,30 x 15,97 = 2751,63 m2

Zatížení mostu

Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost 32 t
Výhradní zatížitelnost 80 t
Výjimečná zatížitelnost 531 tPopis mostu

Na základě stavebně technického stavu mostního objektu bylo přistoupeno k rekonstrukci mostních objektů. Navržená rekonstrukce uvažuje s kompletním odstraněním vozovkových vrstev na mostním objektu vč. úseků na předmostích. Dále pak bylo provedeno vybourání mostních odvodňovačů a byla odstraněna celoplošná izolace v místě vozovky na mostě. Po provedení frézování vozovky na mostě a předmostích bylo provedeno odstranění celoplošné izolace mostovky pod vozovkou, vybourání mostních odvodňovačů. Byla odstraněna konstrukce vozovky na mostě až na nosnou konstrukci vč. stávající hydroizolace. Celoplošná izolace byla podél římsy zaříznuta ve vzdálenosti 0,30m od svislé odrazné plochy římsy-chodníku, tak aby mohlo dojít k přeložení nových izolačních pásů přes stávající a vzájemnému natavení. V daném rozsahu byly vytěženy přechodové oblasti. V oblasti mostního závěrů nad opěrou 60 byl tvar spřahující (vyrovnávající) desky upraven vyprofilováním, tak aby se vytvořil prostor pro osazení mostního podpovrchového závěrů. Povrch vozovky na mostě byl odvodněn do typizovaných mostních odvodňovačů o rozměrech 0,3*0,5m. Osa umístění mostních odvodňovačů je navržena ve vzdálenosti 0,30m od svislé odrazné plochy chodníku-římsy. Pro odvodňovací potrubí s vnitřním průměrem f150mm bylo nutné skrz nosnou konstrukci provést prostupy f200mm. Dále izolace konstrukce mostovky byla odvodněna odvodňovači celoplošné izolace osazenými do spřahující betonové vrstvy v předepsaných místech. Povrch celé spřahující (vyrovnávající) desky, závěrných zdí a přechodových desek byl upraven, tak aby vyhovoval požadavkům ČSN 73 6242 (tab. 5) na podklad pod izolaci. Pod celoplošnou izolací byla aplikována pečetící vrstva. Vlastní izolace byla přetažena z nosné konstrukce přes závěrné zdi až na část konstrukce přechodových desek. Na konstrukci celoplošné izolace byl v prostoru podél chodníku a říms proveden odvodňovací proužek z drenážního plastbetonu šířky 0,50m s napojením na odvodňovače. Mostní objekt je proveden s jednostranným žb. monolitickým betonovým chodníkem celkové šíře 1,40m (průchozí prostor šíře 0,75m) a také žb. monolitickou betonovou římsou šíře 0,90m. Chodník i římsa je z pohledové strany osazeny římsovými žb. prefabrikáty s výškou 0,70m a tl. 0,12m. Konstrukce římsy i chodníku byla sanována a opatřena ochrannými nátěry. Na konstrukci pravostranného chodníku je osazeno stávající ocelové mostní zábradlí a svodidlo. Na obou konstrukcích byla obnovena protikorozní ochrana. Součástí rekonstrukce mostu je vytvoření nového mostního dilatačního závěru nad opěrou 60. Konstrukce dilatačního závěru je navržena přes celou šířku vozovky na mostě. Tato konstrukce je provedena jako podpovrchový dilatační závěr se zálivkou z asfaltové modifikované zálivky typu EMZ. V přechodových oblastech je obnovena rubová drenáž opěr. Vozovka na mostě je provedena jako třívrstvá. Ochrana izolace je provedena z litého asfaltu. Ložná a obrusná vrstva je z asfaltobetonu. Rekonstrukce mostního objektu předpokládá úpravy na obou předmostích. Oprava mostního objektu počítá s úpravami pod mostem v nezbytně nutném rozsahu. Na předmostích jsou osazeny dopravní značky s evidenčním číslem mostu.