Silniční mosty

SO 203 Most v km 2,729 30

<<< zpět
SO 203 Most v km 2,729 30
SO 203 Most v km 2,729 30SO 203 Most v km 2,729 30SO 203 Most v km 2,729 30SO 203 Most v km 2,729 30SO 203 Most v km 2,729 30SO 203 Most v km 2,729 30SO 203 Most v km 2,729 30

Název Akce a Objektu 
I/43 - Opatov - obchvat
SO 203 - most v km 2,729 30 

Obec
Opatov

Okres 
Svitavy

Investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Dodavatel stavby
Skanska DS a.s., MADOS MT s.r.o.


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes biokoridor

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímém 
-          výškově v klesání

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- předpjatá spřažená konstrukce

Podle členitosti nosné konstrukce         

- trámová konstrukce čtyřpolová

Podle výchozí charakteristiky

- spojitá nosná konstrukce o pěti polích

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

 

 

Délka přemostění
Kolmá: 22,240 m
Šikmá: 22,771 m

Délka mostu
Délka mostu 34,500 m

Šikmost mostu
Levá
Šikmý most 77,59 ° = 86,21 grad
Šikmost krajní opěry č.O1. 77,59 ° = 86,21 grad
Šikmost pilíře č P2. 77,59 ° = 86,21 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 2x4,75  = 9,50m

Šířka chodníku 0,75 m pravostranný revizní 

Šířka mostu mezi zábradlími 10,75 m

Volná šířka mostu 9,50 m

Výška mostu 5,13 - 6,02 m (nad osou komunikace)

Stavební výška mostu 1,44 m

Plocha mostu 
Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.
Plocha mostu 22,668 x 10,75 = 243,681 m2


Nosná konstrukce mostu

Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 24,000 m

Délka nosné konstrukce 25,228 m

Šířka nosné konstrukce 11,25 m

Výška nosné konstrukce 1,10+0,22 =1,32 m

Plocha nosné konstrukce 

Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK

25,228 x 11,25 = 283,815 m2


Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b, Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů.

Normální zatížitelnost 32 t
Výhradní zatížitelnost 80 t
Výjimečná zatížitelnost 196 t


Popis mostu

Mostní objekt je navržen o jednom poli převádějící navrhovanou komunikaci S 9,5 (silnice I/43) přes biokoridor a polní cestu.
Vodorovná nosná konstrukce je navržena jako spřažená konstrukce beton - beton s prefabrikovanými předem předpjatými nosníky MK-T a spřaženou železobetonovou monolitickou deskou. Výška nosníků je uvažována 1,10m se šířkou stojny 0,40m a celkovou šířkou nosníku včetně křídel 1,25 a 1,75m. Spřažená železobetonová monolitická deska je navržena v tloušťce 220mm a je zmonolitněna s nadpodporovými železobetonovými příčníky. Celková tloušťka nosné konstrukce je 1,320m, šířka 11,25m a délka 25,228m. 
Vodorovná nosná konstrukce je uložena na elastomerových ložiscích. Elastomerová ložiska jsou přenesena úložnými železobetonovými bloky do úložného prahu konstrukce opěry.
Spodní stavba mostu je navržena z monolitického železobetonu. Založení mostu je na hlubinných základech, které jsou navrženy jako vrtané piloty DN 800mm ze železobetonu. Spodní stavba mostu je budována na vybudovaném násypu komunikace s hlubinných založením skrz konsolidovaný násyp.
Na mostu je převedena vozovka navrhované přeložky komunikace v šířce 9,5m, konstrukce římsy a monolitického železobetonového nouzového chodníku o šířce 0,75m.
Římsy a chodník na mostě je proveden z monolitického železobetonu. Začátek a konec konstrukce římsy a chodníku je opatřen rampovým napojením na povrch rozšířené konstrukce nezpevněné krajnice.
Římsa na mostě je osazena zábradelním svodidlem se svodnicí ZSNH4/H2. Na chodníku je osazeno ocelové jednostranné svodidlo se svodnicí ZSNH4/H2 a ocelové zábradlí se svislou výplní z válcovaných profilů.
Dilatační závěry jsou povrchové a podpovrchové.