Silniční mosty

SO 202 Most v km 2,062 90

<<< zpět
SO 202 Most v km 2,062 90
SO 202 Most v km 2,062 90SO 202 Most v km 2,062 90SO 202 Most v km 2,062 90SO 202 Most v km 2,062 90SO 202 Most v km 2,062 90SO 202 Most v km 2,062 90SO 202 Most v km 2,062 90SO 202 Most v km 2,062 90SO 202 Most v km 2,062 90SO 202 Most v km 2,062 90SO 202 Most v km 2,062 90SO 202 Most v km 2,062 90

Název Akce a Objektu 
I/43 - Opatov - obchvat
SO 202 - most v km 2,062 90

Obec
Opatov

Okres 
Svitavy

Investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Dodavatel stavby
Skanska DS a.s.

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes biokoridor

Podle počtu mostních polí

- most o 4 polích

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímé 
-          výškově v klesání

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- předpjatá spřažená konstrukce

Podle členitosti nosné konstrukce         

- spřažená konstrukce beton - beton

Podle výchozí charakteristiky

- trámová konstrukce čtyřpólová

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

 

 

Délka přemostění
Kolmá: 90,84 m

Délka mostu
Délka mostu 100,50 m

Šikmost mostu
Šikmost mostu 90,0 ° = 100,0 grad 

Šířka vozovky mezi obrubníky 9,50 m

Šířka chodníku 0,75 m (revizní - pravostranný)

Šířka mostu mezi zábradlími 10,75 m

Volná šířka mostu 9,5 m

Výška mostu 12,75 m 

Stavební výška mostu 1,445 m

Plocha mostu 
Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.
Plocha mostu 90,84 x 10,75 = 976,53 m2

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 20,4+25,5+25,5+20,4 m
Délka nosné konstrukce 92,80 m
Šířka nosné konstrukce 11,25 m
Výška nosné konstrukce 1,10+0,22 =1,32 m

Plocha nosné konstrukce 
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK
92,80 x 11,25 = 1044,0 m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů.

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost Vn = 32 t
Výhradní zatížitelnost Vr = 80 t
Výjimečná zatížitelnost Ve = 196t

Popis mostu

Nový mostní objekt je navržen jako spojitá trámová konstrukce o 4 polích. Mostní objekt převádí navrženou přeložku silnice I/43 kategorijního uspořádání S9,5/90.

Vodorovná nosná konstrukce je navržena jako čtyřpólová trámová betonová konstrukce spřažená z podélných trámů z předpjatého betonu se železobetonovou monolitickou spřahující deskou. Celková šířka nosné konstrukce je 11,250m a délka 92,80 m. Tloušťka nosné konstrukce je 1,10+0,22=1,320m. Rozpětí nosné konstrukce je 20,4 + 25,5 + 25,5 + 20,4 m.
Podélné trámy jsou navrženy konstantního příčného řezu tvaru T rovnoběžně uloženy v osové vzdálenosti 1,47m v případě krajních trámů a 1,80m v případě vnitřních trámů. Výška nosníků je uvažována 1,10m se šířkou stojny 0,40m a celkovou šířkou nosníku včetně křídel 1,11m a 1,77m. V příčném řezu nosné konstrukce je navrženo celkem 7 podélných trámů T tedy 2 krajní nosníky a 5 mezilehlých.
Vodorovná nosná konstrukce je předepnuta ve dvou fázích. V první fáze (FÁZE I.) je provedeno dodátečným předpětím nosníku kabelem o 5,6,8 a 9 lanech v kabelu do konstrukce podélných prefabrikovaných nosníků a ve druhé fázi (FÁZE II.) je nosná konstrukce předepnuta dodatečnym předpětím po vybetonováním spřahující desky a nadpodporových příčníků kabelem spojitosti s 12 lany v kabelu v ose každého nosníku (podélného trámu). 
Uložení vodorovné nosné konstrukce je vždy na dvojici elastomerových ložisek v místě podepření. Pevné ložisko v tomto případě je umístěno na mezilehlém pilíři 2.. Na krajních opěrách jsou pak navržena příčně pevná ložiska v dané ose uložení.
Konstrukce spodní stavby je navržena z monolitického železobetonu. Krajní opěry 1 a 2 jsou navrženy se založeným na hlubinných základech v podobě velkoprůměrových vrtaných pilotách. Mezilehlé pilíře jsou navrženy konstantního průřezu po výsce s jejich vetknutím do konstrukce základové patky. Základové patky mezilehlých pilířů jsou pak navrženy jako plošně založené na skalním podloží v daném prostoru.
Příslušenství mostu je navrženo v podobě konstrukce vozovky na mostě včetně celoplošné izolace, odvodnění celoplošné izolace, odvodnění povrchu mostu, konstrukce říms, chodníků na mostě. Součástí příslušenství mostu je zádržný systém na mostě a úpravy pod mostem.