Silniční mosty

SO 201 Most v km 1,733 00

<<< zpět
SO 201 Most v km 1,733 00
SO 201 Most v km 1,733 00SO 201 Most v km 1,733 00SO 201 Most v km 1,733 00SO 201 Most v km 1,733 00

Název Akce a Objektu 
I/43 - Opatov - obchvat
SO 201 - most v km 1,733 00 

Obec
Opatov

Okres 
Svitavy

Investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Dodavatel stavby
Skanska DS a.s., MADOS MT s.r.o.


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes biokoridor

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v oblouku 
-          výškově v klesání

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- předpjatá spřažená konstrukce

Podle členitosti nosné konstrukce         

- spřažená konstrukce beton - beton

Podle výchozí charakteristiky

- trámová konstrukce čtyřpolová

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

 

 

Délka přemostění
Most přes biokoridor 20,508m
 
Délka mostu
Délka mostu 35,00 m
Šířka mostu 11,85 m 

Šikmost mostu 60,58 ° = 67,31 grad
Šikmost opěry 1. 60,06 ° = 66,73 grad
Šikmost opěry 2. 61,12 ° = 67,91 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 2x4,75  = 9,50m

Šířka chodníku 0,75 m pravostranný revizní 

Šířka mostu mezi zábradlími 10,75 m

Volná šířka mostu 9,50 m

Výška mostu 6,24 - 6,30 m (nad osou komunikace)

Stavební výška mostu 1,34 m

Plocha mostu 
Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.
Plocha mostu 20,508 x 10,75 = 220,461 m2

Nosná konstrukce mostu

Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 22,00 m (1 pole)

Délka nosné konstrukce 23,15 m

Šířka nosné konstrukce 11,25 m

Výška nosné konstrukce 1,00+0,22=1,22 m

Plocha nosné konstrukce 

Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK

23,15 x 11,25 = 260,438 m2


Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b, Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů.

Normální zatížitelnost 32 t
Výhradní zatížitelnost 80 t
Výjimečná zatížitelnost 196 t


Popis mostu

Mostní objekt je navržen o jednom poli převádějící navrhovanou komunikaci 
S 9,5 (silnice I/43) přes biokoridor.
Vodorovná nosná konstrukce je navržena jako spřažená konstrukce beton - beton s prefabrikovanými předem předpjatými nosníky MK-T a spřaženou železobetonovou monolitickou deskou. Výška nosníků je uvažována 1,00m se šířkou stojny 0,40m a celkovou šířkou nosníku včetně křídel 1,235 a 1,720m. Osová vzdálenost MK-T nosníků je u krajních nosníků 1,507m a vnitřních nosníků 1,750m. Spřažená železobetonová monolitická deska je navržena v tloušťce 220mm a je zmonolitněna s nadpodporovými železobetonovými příčníky.
Vodorovná nosná konstrukce je uložena na elastomerových ložiscích. Elastomerová ložiska jsou přenesena úložnými železobetonovými bloky do úložného prahu konstrukce opěry.
Spodní stavba mostu je navržena z monolitického železobetonu. Založení mostu je na železobetonových monolitických základových pasech jak pod konstrukcí opěr, tak pod konstrukcí křídel. Uložení základových pasů je realizováno přes podkladní beton na ŠD polštáře vytvořené plombách stávajícího podloží. 
Opěry mostu jsou navrženy rovněž z monolitického železobetonu spojeny s konstrukcí monolitických křídel. Křídla mostu jsou z části založena na plošných základech a z části zavěšena. 
Železobetonové monolitické prahy jsou provedeny současně se závěrnými zídkami a úložnými prahy přechodových desek.
Přechodové oblasti mostu jsou provedeny se zásypem z nesoudržné zeminy hutněné na ID=0,8-0,9 či 100% PS a osazeny železobetonovými přechodovými deskami tl=250mm.
Přes most je převedena vozovka navrhované přeložky komunikace v šířce 9,5m, konstrukce římsy a monolitického železobetonového nouzového chodníku o šířce 0,75m.
Římsy a chodník na mostě je provedeny jako železobetonová monolitická konstrukce s vyloženou částí šířky 300mm. Začátek a konec konstrukce římsy a chodníku je opatřen rampovým napojením na povrch rozšířené konstrukce nezpevněné krajnice.
Římsa na mostě je osazena zábradelním svodidlem se svodnicí NH4 a vodorovnou výplní. Na chodníku je osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svodnicí NH4 a ocelové zábradlí se svislou výplní z trubkových profilů.
Celoplošná izolace mostu je přetažena na konstrukci přechodových desek a je odvodněna v úžlabí nosné konstrukce odvodňovači celoplošné izolace. Povrch vozovky a konstrukce mostu je odvodněn mostními odvodňovači 500x300mm.
Dilatační závěry jsou podpovrchové a povrchové.