Silniční mosty

Most ev.č. 611-016 Poděbrady

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
II/611 Poděbrady - most ev.č. 611-016
SO 201 - most ev.č. 611-016 

Obec
Poděbrady

Okres 
Poděbrady

Investor
Středočeský kraj

Dodavatel stavby
MADOS MT s.r.o.

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace II/611 + oboustr. Chodník

Podle překračované překážky

- most přes inundaci Labe a místní komunikaci

Podle počtu mostních polí

- most o 20 polích

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

        -          směrově v přímé
-          výškově v konstantním stoupání

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- železobetonový předpjatý

Podle členitosti nosné konstrukce         

- deskový

Podle výchozí charakteristiky

- spojitá desková konstrukce

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

 

 

Délka přemostění
Most přes vodní tok: kolmá 181,780 m

Délka mostu
Délka mostu 201,680 m

Šikmost mostu
Šikmý most 90,00 ° = 100,00 grad (kolmý most)
Šikmost krajní opěry č 01. a 02. 90,00 ° = 100,00 grad
Šikmost pilíře č. 1. až 19. 90,00 ° = 100,00 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 9,000 m

Šířka chodníku 2x2,00 m

Šířka mostu mezi zábradlími 13,00 m

Volná šířka mostu 13,00 m 

Výška mostu 4,75 - 4,65 nad povrchem inundace

Stavební výška mostu 0,691 m

Plocha mostu 
Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.
Plocha mostu 201,680 * 13,00 = 2621,84 m2

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 5*(8,67+9,17+9,17+8,67) m
Délka nosné konstrukce 5x36,580 m
Šířka nosné konstrukce 13,00 m
Výška nosné konstrukce 0,556 (0,200, 0,450, 0,556) m

Plocha nosné konstrukce 
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK
5* (36,58 * 13,00) = 2377,7m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů.

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost 32 t
Výhradní zatížitelnost 80 t
Výjimečná zatížitelnost 196 t


Popis mostu 

Oprava stávajícího mostního objektu je navržena v RDS dokumentaci v návazném kontextu na DSP+DZS dokumentaci této akce.
Oprava mostního objektu předpokládala s kompletní demontáží mostního příslušenství, rozebrání konstrukce vozovky na mostě a na předmostích v daném úseku. Dále pak kompletní demolice betonových a železobetonových nosných konstrukcí mostu (konstrukce původního rozšíření mostu). Zde tedy kompletní demolici konstrukce kruhových pilířů na straně vtoku, konstrukce přibetonovaných betonových opěr mostu, stativ z monolitického železobetonu a vodorovné betonové předpjaté nosné konstrukce z nosníků KA. S opravou mostního objektu souvisí kompletní vytěžení násypu a zásypu konstrukce kleneb o 20 polích.
Vlastní kamenná nosná konstrukce klenbového mostního objektu je opravena a sanována s úpravou poprsních zdí dle požadavku NPU Středočeského kraje do dané výšky dle výkresové dokumentace s imitací původního stavu. Konstrukce křídel a pilířů na straně vtoku jsou pak odbourány dobetonovaných částí upravena do původního předpokládaného kamenného stavu shodné geometrie jako je tomu na straně výtoku.
Na povrchu klenbové nosné konstrukce a konstrukce poprsních zdí je provedena betonová podkladní vrstva pro osazení izolace proti zemní vlhkosti.
V prostoru nad stávajícími kamennými pilíři původního klenbového mostu jsou provedeny železobetonové monolitické stěny pro uložené nové vodorovné betonové konstrukce mostovky nesoucí celou šířku profilu komunikace II/611 včetně oboustranného chodníku. 
Nad krajními opěrami kamenné konstrukce mostu jsou provedeny železobetonové monolitické opěry včetně závěrných zídek a konstrukce křídel mostu. Konstrukce křídel mostu jsou navrženy plošně založené v násypu komunikace II/611. Křídla opěr mostu jsou provedeny z monolitických železobetonových základových pasů, dříků křídel a křídlové konzoly vyčnívající 1,75 m mimo obrys stávajících kamenných křídel nesoucí vyloženou část konstrukce chodníku na mostě. Na konci konstrukce křídel mostu je provedena příčná ztužující stěna pod podhledem vyložené chodníkové konzoly.
Na konstrukci pilířů 2.,6.,10., 14. a 18 jsou navrženy železobetonové vrubové klouby. Tyto pilíře jsou navrženy s všesměrně pevným uložením nosné konstrukce. Betonářská výztuž vrubových kloubů bude s dostatečným přesahem ošetřena protikorozní ochrannou dle VL-4 a TP 84.
Pilíře 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17. a 19 jsou navrženy jako kyvné stojky s dvojicí vrubových kloubů. Klouby jsou navrženy v podobě železobetonových vrubů v patě a hlavě pilíře. 
Pilíře 4., 8., 12., a 16., jsou navrženy v místě uložení n.k. vždy jako dvojice kyvných stojek podpírajících sousedící nosné konstrukce. Uspořádání kloubů je navrženo prostřednictvím železobetonových vrubů. V místech pilířů je navrženo uložené vždy sousedních po sobě jdoucích mostovek z betonu.
Na opěrách 01. a 02. jsou navrženy všesměrně kluzné ocelové desky vždy ve dvojici v místě uložení.
Zásyp kamenné klenbové konstrukce je proveden z praného nesoudržného materiálu v podobě štěrkodrti s předepsanou E def na dané ID dle statického výpočtu. Povrch zásypu je upraven do projekované výšky souhlasné s niveletou komunikace na mostě. Na danou konstrukci zásypu je provedeno osazení separační vrstvy tl. min 30mm s E=0,5 MPa sloužící k pohlcení případných svislých deformací od betonové konstrukce mostovky a jejich minimálního účinku na původní kamennou konstrukci kleneb mostu.
Na dané konstrukci je provedena pětice spojitých za sebou umístěných monolitických desek z předpjatého betonu. Zde je přes celou délku stávající klenbové nosné konstrukce uložena pětice železobetonových desek dodatečně předpjatých. Každá z těchto desek je navržena jako čtyřpolová s rozpětím polí 8,67 + 9,17 + 9,17 + 8,67 m a celkovou délkou 36,580m. Šířka betonové samonosné mostovky je 13,0m s konstantním lichoběžníkovým příčným řezem. Konstrukce příčného řezu je v navržen s vyloženými subtilními konzolami s ohledem na minimalizaci ztráty pohledovosti na původní kamennou konstrukci mostu. Vodorovná nosné konstrukce mostovky je navržena symetricky vyložená přes půdorys stávající kamenné klenbové konstrukce, která je stávající šířky 9,50m. S ohledem na maximální zachování stávající autenticity kamenného mostního objektu jsou navrženy vyčnívající betonové části mostovky přes obrys původního mostu co nejtenčí a nejjednodušší. Nově navržená monolitická konstrukce mostovky je tedy symetricky vyložena 1,75 m přes obrys konstrukce původního mostu vpravo i vlevo. Tato koncepce si vyvolala úpravu komunikace na předmostích v daném rozsahu a provedení konstrukce betonových křídel tak, aby došlo k přenesení vyložené části chodníků přes obrys stávajících a předpokládaných kamenných křídel mostu.
Povrch vodorovné nosné betonové konstrukce mostovky bude izolován celoplošnou izolací s pečetící vrstvou z natavovacích modifikovaných pásů. Povrch izolace je odvodněn odvodňovači celoplošné izolace pod podhled n.k. Povrch mostu bude odvodněn povrchovými mostními odvodňovači se svodným potrubím navrženým šikmo pod podhled n.k.
Na konstrukci izolace mostu bude osazena drenážní vrstva z drenážního plastbetonu ve smyslu VL-4 podél konstrukce chodníků a podél ocelových dilatačních závěrů.
Na mostě jsou navrženy po obou okrajích betonové monolitické chodníky celkové šířky 2,00m (2,30m včetně vyložené části). Konstrukce chodníků je vyložena přes okraj nosné konstrukce betonové mostovky s tím, že výška vyložené části je minimalizována na 0,45m.
Jednotlivé nosné konstrukce a konstrukce krajních opěr od konstrukce mostovky jsou dilatovány prostřednictvím povrchového ocelového dilatačního závěru ±40 mm.
Na mostě je provedena třívrstvá asfaltobetonová konstrukce vozovky celkové tloušťky 135mm dle návrhu DZS.
Konstrukce zábradlí na mostě je navržena v kontextu požadavku NPU Středočeského kraje.
Vlastní předmostí a prostor pod mostem je uveden do původního stavu s tím, že před a za mostem je posunutý profil komunikace na mostě napojen na původní komunikaci II/611 včetně stávajících chodníků.
Terénní schodiště vlevo za mostem bylo navrženo kompletně nové s napojením na komunikace pod mostem a na levostranný chodník za mostem. Podél chodníku vpravo i vlevo za mostem je navrženo ocelové trubkové silniční zábradlí.