Silniční mosty

Most ev.č. 11-057 - Vamberk

<<< zpět
Most ev.č. 11-057 - Vamberk
Most ev.č. 11-057 - VamberkMost ev.č. 11-057 - VamberkMost ev.č. 11-057 - VamberkMost ev.č. 11-057 - VamberkMost ev.č. 11-057 - Vamberk

Název Akce a Objektu 
I/14 - Vamberk jižní přeložka, 3. stavba SO203 most přes Zdobnici ev. č. 11-057 
SO 203 - Most ev.č. 11-057

Obec
Vamberk

Okres 
Rychnov nad Kněžnou

Investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec KrálovéCharakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace I/11 + oboustr.chodník

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok Zdobnice

Podle počtu mostních polí

- most o 3 polích

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímém
-          výškově v konstantním stoupání

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- vtoková část-segment.kamenná klenba
- výtoková část-žb.monolit. konstrukce

Podle členitosti nosné konstrukce         

- klenutý, deskový

Podle výchozí charakteristiky

- vtoková část-klenutá o 3 polích
- výtoková část-žb.monolit. konstrukce

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Délka přemostění
Most přes vodní tok celkem - 38,77 m, pole 1. - 11,30 m, pole 2. - 11,60 m, pole 3. - 11,37 m 

Délka mostu
Délka mostu 42,00 m

Šikmost mostu
Kolmý most 90,00 ° = 100,00 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 6,10 m 

Šířka chodníku 2x1,325 m 

Šířka mostu mezi zábradlím a svodidlem 8,75 m

Volná šířka mostu 8,75 m

Výška mostu 4,30-4,50 m nad dnem vodního toku 

Stavební výška mostu 1,25-2,60 m

Plocha mostu 

Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.

Plocha mostu 38,77 x 8,75 = 399,2 m2

Nosná konstrukce mostu

Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 11,3+11,6+11,3 m

Délka nosné konstrukce 38,77 m

Šířka nosné konstrukce 7,58 m (klenba)+2,20 m (žb.monolit) šířka celkem 9,52 m

Výška nosné konstrukce 0,68 m (klenba), 0,30 m (žb.monolit)

Plocha nosné konstrukce 
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK
38,77 x 9,52 = 369,09 m2

Zatížení mostu

Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost 32 t
Výhradní zatížitelnost 80 t
Výjimečná zatížitelnost 196 tPopis mostu

Po odstranění konstrukce vozovky na mostě bude přistoupeno k odtěžení zásypu kleneb. Zásyp kleneb bude šetrně odtěžen až na nosnou konstrukci ve všech třech mostních polích. Zvláště obezřetně je třeba postupovat při odtěžování zásypu v prostoru krajních opěr.
 Vlastní nosná konstrukce mostního objektu je tvořena z dvojice samostatných nosných konstrukcí. První část je tvořena stávající kamennou klenbou z pískovcových bloků. Druhá část nosné konstrukce je tvořena ze samostatné žb. monolitické desko-trámové konstrukce pohledově upravené do podoby korespondující s obloukem stávající kamenné klenby. V podélném směru je konstrukce uložena na krajních opěrách a na středních pilířích. V příčném směru je žb. konstrukce uložena na pravostrannou poprsní zeď kamenné klenby a na opačné straně pevně monoliticky do žb. trámu. Dále je zde nutné upozornit na fakt, že začátku mostu u opěry 1 vlevo je vytvořeno rozšíření konstrukce mostního objektu konzolou provedenou z monolitického železobetonu.
 Spodní stavba mostního objektu je provedena z kamenných bloků - historická část mostu a také z monolitického železobetonu - konstrukce rozšíření mostního objektu. Mostní objekt na předmostích doplňují mostní křídla. Křídla jsou provedená jako žb. monolitická. Pouze křídlo - opěrná zídka vlevo za mostem je provedená z kamenného zdiva. Na křídlech jsou provedeny jednotně žb. monolitické římsy s osazeným ocelovým zábradlím osazeným do žb. monolitických sloupků.
 Konstrukce krajních opěr plynule navazuje na stávající nábřežní zdi koryta vodního toku Zdobnice. Založení mostního objektu je předpokládáno jako plošné. Poruchy z titulu založení mostního objektu nebyly zaznamenány.
 Dno koryta vodního toku Zdobnice je v prostoru mostu zpevněno kamennou dlažbou provedenou do dřevěných stabilizačních rámů kotvených do dna toku. Začátek dlažby je chráněn stěnou provedenou z dřevěných sochorů napříč korytem vodního toku. 
 Konstrukce kamenných kleneb, poprsních zdí, kamenných dříků opěr a pilířů bude opravena a sanována dle pokynů a požadavků NPÚ pracoviště Josefov. Monolitické části konstrukce mostního objektu budou opraveny a sanovány dle principů a postupů běžných pro žb. monolitické konstrukce.
 Na mostním objektu se nachází kamenné zábradlí z pískovcových bloků. Toto zábradlí bude opraveno a sanováno dle pokynů a požadavků NPÚ pracoviště Josefov přímo ve stávající poloze.
 Na konstrukci kamenné klenby a podél poprsních zdí bude vytvořena nová vyrovnávací vrstva z kamenného zdiva. V místech za krajními opěrami jsou navrženy spádové betonové vrstvy v délce 3,0m se sklonem povrchu k trativodnímu potrubí. Tyto povrchy vytvářejí podklad pro provedení stěrkové izolace a to jak na vodorovných tak na i svislých plochách. Izolace bude dále opatřena ochrannou vrstvou z geotextilie. V patách kleneb budou osazena příčná drenážní potrubí s podélným sklonem min. 5,0% směrem k výustím. Vlastní zásyp drenážních potrubí bude proveden ze štěrkodrti frakce 8-16mm v tl. 0,40m se separační geotextilií. Výusti jsou uvažovány v ose kleneb vždy skrz nosnou konstrukci do prostoru pod mostem do koryta vodního toku.
 Zásypy kleneb budou provedeny jako hutněné po vrstvách tl. max. 0,30m z drceného kameniva vyztuženého výztužnými geomřížemi v každé hutněné vrstvě. Povrch zásypu bude upraven do požadovaného tvaru s vyspádováním k novým příčným drenážním potrubím. Na takto vytvarovaný povrch bude položena ochranná vrstva z geotextilie, která vytvoří podklad pro pokládku geomembránové celoplošné plovoucí izolace. Toto souvrství bude zataženo do příčných odvodňovacích žeber s následně osazenými drenážními potrubími min. DN150 s podélným sklonem min. 5,0% k výustím. Vyústění těchto potrubí je uvažováno skrze pravostranné poprsní zdi s min. přesahem min. 0,20m do prostoru pod rozšířenou žb. monolitickou část nosné konstrukce. Toto potrubí bude pohledově skryto a na celkový vzhled mostu nebude mít vliv. Na konstrukce stávající žb. monolitické konstrukce rozšíření mostního objektu na pravé straně bude provedena vyrovnávací žb. monolitická vyrovnávací vrstva, která bude vytvářet podklad pod celoplošnou izolaci z natavovacích asfaltových pasů. Povrch vyrovnávací vrstvy bude ve vybraných místech doplněn o odvodňovače celoplošné izolace. Napojení celoplošné asfaltové izolace na monolitické části n.k. a na plovoucí izolaci bude řešeno pomocí samostatného detailu. 
 Konstrukce vozovky na mostě je navržena jako asfaltová. Konstrukce chodníků na mostě jsou navrženy jako dlážděné s užitím drobných žulových kostek kladených do pískového lože s příčným sklonem povrchu směrem do vozovky 2,0%. Odrazná část chodníku bude tvořena kamennými obrubníky s výškou hrany obrubníku nad vozovkou 0,15m. Chodníky na předmostích budou provedeny, tak aby povrch byl totožný se stávajícím provedením před rekonstrukcí.
 Na předmostích budou na stávajících mostních křídlech a opěrných zdech provedeny sanační práce. Ve stanoveném rozsahu se provedou nové žb. monolitické římsy, na které se osadí nové ocelové zábradlí s betonovými sloupky. Dále bude provedena nová římsa na nábřežní zdi u opěry 1. na vtokové straně. Na římsu bude osazeno nové ocelové silniční zábradlí. Na římse nábřežní zdi u opěry 1. na vtokové straně bude vytvořen vtisk s uvedením letopočtu výstavby a modernizace mostu. Rovněž se uvažuje s osazením dopravních značek s evidenčním číslem mostu a to před a za mostem dle ČSN 73 6220 a 73 6221.