Silniční mosty

Most ev.č. 602-031 - Lavičky

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev.č. 602-031 
SO 201 - Most ev.č. 602-031 (most přes místní potok za obcí Stránecká Zhoř)

Obec
Lavičky

Okres 
Žďár nad Sázavou

Investor
Kraj Vysočina


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímém
-          výškově v podélném stoupání +0,133%

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- rámová konstrukce

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Délka přemostění
Most přes vodní tok 
kolmá 3,00 m
šikmá 3,122 m

Délka mostu
Délka mostu 17,996 m
Šířka mostu 11,10 m

Šikmost mostu
Šikmý most (pravá) 73,98° = 82,20 grad
Šikmost krajní opěry č.1. 73,98° = 82,20 grad
Šikmost krajní opěry č.2. 73,78°= 82,20 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 9,50 m 

Šířka chodníku bez chodníku 

Šířka mostu mezi zábradlími 9,50 m

Volná šířka mostu 9,5 m

Výška mostu 3,657 m nad dnem vodního toku 

Stavební výška mostu 0,543+0,200=0,743 m

Plocha mostu 

Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.

Plocha mostu 3,122x9,50=26,659 m2

Nosná konstrukce mostu

Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 3,642 m

Délka nosné konstrukce 4,162 m

Šířka nosné konstrukce 10,60 m

Výška nosné konstrukce 0330-0,442 m

Plocha nosné konstrukce 
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK
4,162x10,60=44,1172 m2

Zatížení mostu

Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost 32 t
Výhradní zatížitelnost 80 t
Výjimečná zatížitelnost 196 tPopis mostu

Mostní objekt je navržen s převáděnou komunikací o kategorijním uspořádání dle ČSN 73 6110 a 73 6101 šířce 9,5m. Kategorie komunikace je S9,5/50. Volná šířka vozovky komunikace je tedy 9,5m. Šířkové uspořádání mostního objektu je dle ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů potažmo 73 6101 - Projektování silnic a dálnic a 73 6110 - Projektování místních komunikací. Vnější strana chodníku je osazena ocelovým zábradlím dle ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů. Celková volná šířka mostu je 9,5m. Na pravé i levé straně podél vozovky je osazena železobetonová monolitická římsa se zábradelním svodidlem o zádržnosti H2. Šikmost mostu je pravá konstantní a to 73,98°. Celková délka mostu je 17,996 m s délkou přemostění 3,122m.
 Tvar příčného řezu koryta vodního toku je pod mostem lichoběžníkový se šířkou ve dně 1,20 m, sklon dna v příčném řezu je navržen 5,0% směrem k ose toku. Sklony svahů koryta toku jsou navrženy 1:1. Podél kynety vodního toku jsou navrženy bermy o šířce 2x0,65m. Podélný sklon dna koryta vodního toku je navržen 1,38% souhlasně se sklonem dna na straně vtoku. Dno a přilehlé části koryta toku (viz půdorys mostu) bude opevněná kamennou dlažbou do betonového lože se zajišťujícími prahy na vtokové a výtokové straně.
 Nově navržený mostní objekt je monolitická jednopolová rámová nosná konstrukce ze železobetonu.
 Založení mostního objektu je navrženo na plošných základových pasech.
 Základové pasy jsou rámově spojeny se stojkami rámové nosné konstrukce. Stěny rámu jsou navrženy z monolitického železobetonu s vhodně umístěnou pracovní spárou v jejich patě. Lícové a rubové plochy konstrukce stojek jsou svislé s tím, že tloušťka stojek je konstantní a to 0,50m. Šířka konstrukce stěn (opěr) je navržena jako konstantní. Na konstrukce stěn rámu navazují železobetonová monolitická křídla mostu na straně vtoku a výtoku. Na straně vtoku a výtoku jsou křídla umístěna souběžně s osou komunikace II/602.
 Vodorovná rámová deska nosné konstrukce mostu je z monolitického železobetonu konstantní tloušťky s konstantní šířkou příčného řezu. Tuhé rámové spojení stěn a desky rámu je zajištěno v tuhém rámovém koutu nosné konstrukce. Tloušťka nosné konstrukce je konstantní tloušťky 0,330-0,442m, se šířkou desky 10,60m. Délka nosné konstrukce 4,162m a šířka 10,60m. Šikmost nosné konstrukce je konstantní a to pravá 73,98°.
 Na nosné konstrukci je navržena celoplošná izolace z modifikovaných NAIP s přetažením na spodní stavbu nosné konstrukce. Ostatní plochy betonového povrchu mostu umístěny trvale pod terénem je navržena izolace proti zemní vlhkosti z asfaltového nátěru a penetračních vrstev a asfaltových pásů s ochranou z geotextílie v rubových partiích. Izolace vodorovné nosné konstrukce je doplněna o odvodňovací proužky z drenážního plastbetonu v odvodňovacím úžlabí. Odvodnění celoplošné izolace je svedeno za opěry do odvodňovacího systému rubu opěr.
 Rub konstrukce opěr a křídel je odvodněn rubovou drenáží se zaústěním do vodního toku. Rubová drenáž je navržena z PVC trub DN 150mm ložených v podélném sklonu min. 3,0% na podkladní beton. Rubová drenáž pak bude obetonována mezerovitým betonem. 
 Přechodové oblasti obou opěr mostu jsou řešeny se standardním souvrstvím se samostatnými přechodovými deskami dle ČSN 73 6244 - Přechody mostů pozemních komunikací a dle VL-4:2008.
 Na pravé i levé straně podél vozovky je osazena železobetonová monolitická římsa celkové šířky 0,80m s vyloženou částí o šířce 0,25m s výškou 0,60m. Na konstrukci římsy je osazeno ocelové zábradelní svodidlo se zádružností H2 dle TP 167 s jeho přetažením na předmostní v podobě silničního zábradlí jednostranného se zádružností N2.
 Konstrukce vozovky na mostě je ze dvou vrstev asfaltového betonu. Jako ochrana izolace mostovky je navržena vrstva z litého asfaltu.
 Na předmostích je navrženo napojení konstrukce říms. Mostní objekt je doplněn odvodňovacími skluzy na předmostí před mostem a revizním schodištěm vlevo za mostem.
 Na mostě je osazen vtisk letopočtu výstavby dle požadavku ČSN 73 6201 a tabulky s evidenčním číslem mostu dle ČSN 73 6220, 73 6221 a 73 6222.