Silniční mosty

Most ev.č. 29817 - Dolní Ředice

<<< zpět
Most ev.č. 29817 - Dolní Ředice
Most ev.č. 29817 - Dolní ŘediceMost ev.č. 29817 - Dolní Ředice

Název Akce a Objektu 
Obnova mostu ev.č. 29817-2 Dolní Ředice 
SO 201 - Most ev.č. 29817-2 

Obec
Dolní Ředice

Okres 
Pardubice

Investor
Pardubický kraj

Dodavatel stavby
Eurovia a.s.


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímém úseku
-          výškově ve vydutém oblouku R=750,00 m

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- rámový s trámovou tyčí

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Délka přemostění
Most přes vodní tok 9,00 m

Délka mostu
Délka mostu 14,40 m
Šířka mostu 11,50 m

Šikmost mostu
Kolmý most 90,00 ° = 100,00 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 7,00 m 

Šířka chodníku 2x2,00 m 

Šířka mostu mezi zábradlím a svodidlem 11,00 m

Volná šířka mostu 11,00 m

Výška mostu 3,01 m nad dnem

Stavební výška mostu 0,579-0,769 m

Plocha mostu 
Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.

Plocha mostu 9,00x11,00=99,00 m2

Nosná konstrukce mostu

Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 9,00 m

Délka nosné konstrukce 11,40 m

Šířka nosné konstrukce 11,00 m 

Výška nosné konstrukce 0,571-0,565 m

Plocha nosné konstrukce 
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK
11,40x11,00=125,40 m2

Zatížení mostu

Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost 32 t
Výhradní zatížitelnost 80 t
Výjimečná zatížitelnost 196 tPopis mostu

S ohledem na stavební stav stávajícího mostního objektu a záměrem investora a správce modernizovat mostní objekt s převedením kategorijního uspořádání komunikace na mostě je v místě stávajícího objektu navržen nový mostní objekt z monolitického železobetonu. Tento objekt tedy počítá s kompletní demolicí stávajícího mostního objektu a rozebráním odpovídajícího úseku konstrukce komunikace III/29817 a chodníků na předmostích. Mostní objekt je navržen s převáděnou komunikací o kategorijním uspořádání (MS2 11,00/8,00/50) dle ČSN 73 6110 a 73 6101 se šířkou jízdních pruhů komunikace III/29817 2x3,25 vodícím proužkem 2x0,25. Vpravo a vpravo podél komunikace je navržen chodník se šířkou 2,00m s odstupováni vzdáleností 0,50m. Délka přemostění je navržena s ohledem na převedení Q 100 letých průtočných množství Nově navržený mostní objekt je monolitická jednopolová rámová nosná konstrukce se železobetonovou přičlí s proměnnou tloušťkou a konstantní šikmostí opěr. Založení mostního objektu je navrženo jako hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách umístěných vždy v jedné řadě pod opěrou mostu. Konstrukce základových pasů je navržena jako integrovaná do konstrukce rámové stěny. Konstrukce pilot, jejich délka a uspořádání je navržena v závislosti na statickém chování nosné konstrukce na základě předpokládaného podloží ověřeného IG průzkumem. Rámové stojky (stěny) jsou navrženy vetknuté do hlav velkoprůměrových pilot s tloušťkou stěny 1,20m, výškou 1,00m a délkou 11,00m. Rámové stěny jsou navrženy z monolitického železobetonu včetně konstrukce zavěšených křídel tloušťky 0,50m souběžných s osou komunikace. Vodorovná rámová přičel nosné konstrukce mostu je z monolitického železobetonu proměnné tloušťky s konstantní šířkou příčného řezu. Tuhé rámové spojení stěn a desky rámu je zajištěno v tuhém rámovém koutu nosné konstrukce. Tloušťka nosné konstrukce je proměnné výšky 0,456 - 0,656m, se šířkou základního průřezu 11,00m. Délka nosné konstrukce je 11,40m a šířka 11,00m s tloušťkou 0,456 - 0,656m s lineárním náběhem desky. Na nosné konstrukci je navržena celoplošná izolace z modifikovaných NAIP s přetažením na spodní stavbu nosné konstrukce. Rub konstrukce opěr a křídel je odvodněn rubovou drenáží se zaústěním do vodního toku. Přechodové oblasti obou opěr mostu jsou řešeny se standardním souvrstvím se samostatným přechodovým klínem dle ČSN 73 6244 - Přechody mostů pozemních komunikací. Na mostě je navržen oboustranný železobetonový monolitický chodníky celkové šířky 2,25m s pochozí částí šířky 2,00m. Konstrukce vozovky na mostě je třívrstvá asfaltového betonu. Na předmostích je navrženo napojení konstrukce pravostranného chodníku na mostě na nezpevněnou krajnici podél komunikace. Levostranný chodník na mostě je napojen na levostranné chodníky na předmostích, které budou po opravě mostu uvedeny v daných úsecích do původního stavu. Stávající opevnění koryta vodního toku je obnoveno po dokončení objektu s uvedením opevnění do původního stavu Úprava chodníku vlevo před a za mostem je navržena v nejnutnějším rozsahu do původního stavu. Součástí objektu je uvedení souvisejících ploch do původního stavu, odvodnění násypů a svahů komunikace včetně výstavby nového oplocení s úpravou do původního stavu.