Silniční mosty

Most ev.č. 34-041 - Michalovice

<<< zpět
Most ev.č. 34-041 - Michalovice
Most ev.č. 34-041 - MichaloviceMost ev.č. 34-041 - MichaloviceMost ev.č. 34-041 - MichaloviceMost ev.č. 34-041 - MichaloviceMost ev.č. 34-041 - MichaloviceMost ev.č. 34-041 - MichaloviceMost ev.č. 34-041 - MichaloviceMost ev.č. 34-041 - Michalovice

Název Akce a Objektu 
I/34 Michalovice - Most ev. č. 34-041 
SO 201 - Most ev.č. 34-041 

Obec
Michalovice

Okres 
Havlíčkův Brod

Investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava

Dodavatel stavby
MADOS MT s.r.o.


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok a polní cesty

Podle počtu mostních polí

- most o 3 polích

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v oblouku R=847,0m
-          výškově ve vydutém oblouku R=500,0m

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- trámový

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Délka přemostění
Most přes vodní tok 60,563 m

Délka mostu
Délka mostu 72,30 m
Šířka mostu 12,80 m

Šikmost mostu
Kolmý most 90,00 ° = 100,00 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 11,50 m 

Šířka chodníku 0,75 m 

Šířka mostu mezi zábradlím a svodidlem 13,80 m

Volná šířka mostu 13,80 m

Výška mostu 11,06 m 

Stavební výška mostu 1,25 m

Plocha mostu 

Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.

Plocha mostu 60,563 x 13,80 = 835,77m2

Nosná konstrukce mostu

Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 19,95+19,95+19,95 m

Délka nosné konstrukce 63,23 m

Šířka nosné konstrukce 13,425 m 

Výška nosné konstrukce 1,00 m

Plocha nosné konstrukce 
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK
63,23 x 13,45 = 850,44 m2

Zatížení mostu

Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost 36 t
Výhradní zatížitelnost 96 t
Výjimečná zatížitelnost 313 tPopis mostu

S ohledem na stavební stav příslušenství stávajícího mostního objektu a záměr investora a správce opravit mostní objekt je navržena jeho oprava. Oprava mostního objektu vychází ze stavebně technického stavu mostního příslušenství, v daném případě odvodnění rubu opěr, odvodnění povrchu celoplošné izolace, nefunkčnosti zádržného systému, nefunkčnosti dilatačních závěrů je navržena oprava tomu odpovídající v daném rozsahu. S ohledem na navrženou opravu mostu byl proveden nový statický výpočet zatížitelnosti po opravě mostu. Oprava mostního objektu je navržena s rozebráním a frézováním obrusné a ložné vrstvy (pouze 2,0m od dilatačních závěrů na mostě a na předmostích) vozovky v délce 90,0m v celé šířce komunikace v tloušťce 50mm (na mostě) - 100 mm(na předmostích). Odstranění vozovky je zaříznuto v místě začatu a konci frézování. V prostoru přechodové oblasti je odstraněna celá konstrukce vozovky v délce 10,0m od osy dilatačního závěru směrem na přechodech mostu a 2,0m směrem na nosné konstrukci. Předpokládá se kompletní demontáž zádržného systému na mostě a odbourání stávajících chodníků a říms na mostě. Je navržena demolice přechodových desek, vybourání stávajících dilatačních závěrů opěr 01. a 02. U krajních opěr byla vytěžena přechodová oblast s provedenými výkopy pro odvodnění rubu opěr. Konstrukce křídel mostu a závěrných zdí byla ubourána dle jejich stavu zjištěného po ubourání a obnažení jejich tvaru a povrchu. Ubourání se uvažuje tak, aby bylo možné provést nový tvar závěrné zdi pro osazení nového dilatačního závěru. V daných místech a to v prostoru pod chodníkem a římsou a to v celé dané šířce přesahující 250mm směrem do vozovky byla odstraněna celoplošná izolace a vybourána stávající vyrovnávací betonová vrstva n.k. Shodně tak bylo provedeno 1,50-1,75m od osy dilatačního závěru směrem na nosné konstrukci. V této souvislosti se předpokládá odstranění (ruční) ochranné vrstvy izolace podél římsy v šířce 0,50m a podél dilatačního závěru 2,0m. Dále se předpokládá provedení otvorů pro osazení nových odvodňovacích odvodňovačů celoplošné izolace a mostních odvodňovačů. Jsou navrženy nové přechodové oblasti s odvodněním rubu opěr a jeho vyústění ze svahu násypu tělesa komunikace. Nové závěrné zídky včetně křídel jsou provedeny dle výkresové dokumentace. Tyto konstrukce jsou upraveny a kotveny do stávající konstrukce opěr a křídel mostu. V přechodových oblastech jsou navrženy nové železobetonové monolitické přechodové desky dané délky a tloušťky. Provede se vyrovnávací betonová vrstva na nosné konstrukci pod chodníkem a římsou mostu s osazením mostních odvodňovačů a odvodňovačů celoplošné izolace. Osadí se nové povrchové dilatační ocelové závěry ±40 s jednou dilatační sparou jejich zabetonováním do konstrukce závěrných zdí a nosné konstrukce mostu. Nová doplněná celoplošná izolace se provede v prostoru pod chodníkem a římsou mostu a podél dilatačních závěrů s přetažením a napojením na stávající celoplošnou izolaci mostu. Na mostě jsou provedeny chodníky a římsy podél vozovky v daném uspořádání. Na konstrukci chodníku je navrženo ocelové zábradlí po jeho vnější straně. Na přechodech mostu je navrženo rampové napojení chodníku a říms na nezpevněnou krajnici komunikace I/34. V rampovém napojení říms jsou usazeny odvodňovací betonové žlaby se skluzy po svazích násypu tělesa komunikace. Součástí úpravy komunikace je vytěžení sedlých násypových kuželů podél křídel mostu a jejich výstavba a opevnění kamennou dlažbou do betonového lože. Na mostě byl proveden odvodňovací proužek podél chodníku a římsy a odvodňovací pera podél dilatačních závěrů mostu. Odvodňovací systém je navržen z drenážního plastbetonu na mocnost ochrany izolace a ložné vrstvy konstrukce vozovky. Na mostě a předmostích je navržena nová konstrukce vozovky v podobě ložné a obrusné vrstvy na mostě a v podobě kompletní konstrukce na rozebraném předmostí. Podél komunikace na mostě bylo osazeno zábradlí svodidlo se zádružností H2 navazující na předmostích prostřednictvím jednostranného silničního svodidla se zádružností N2 na stávající JSNH4. Pod mostem je navržena úprava svahových kuželů s doplněním odvodnění betonovými skluzy s vyústěním do patních příkopů prostřednictvím betonových jímek. Ve svahu násypu komunikace jsou navrženy výústní objekty rubové drenáže opěr mostu. V prostoru pod mostem jsou navrženy betonové jímky pod vyústními troubami mostních odvodňovačů. Mostní odvodňovače v prostoru u mezilehlých pilířů jsou zaústěny svodným potrubím zavěšeným na konstrukci pilířů do betonových jímek navržených pod mostem. Na konstrukci vozovky je navrženo nové vodorovné dopravní značení v podobě podélných čar vodících a podélné čáry dělící přerušovaní. Na začátku a konci mostu jsou navrženy svislé dopravní značky s evidenčním číslem mostu.