Silniční mosty

Most Na Ostrově SO-09 - Velké Poříčí

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
SO - 09 Most Na Ostrově 

Obec
Velké Poříčí

Okres 
Náchod

Investor
Povodí Labe s.p.


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímém
-          výškově v oblouku

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelnosti

Podle hmotné podstaty

- železobetonový, předpjatý

Podle členitosti nosné konstrukce         

- rámový

Podle výchozí charakteristiky

- jednopólová rámová soustava

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Délka přemostění
Most přes vodní tok
kolmá 20,50 m

Délka mostu
Délka mostu 28,00 m

Popis mostu

Nový mostní objekt je navržen jako rámová betonová konstrukce o jednom poli kloubově uložena na konstrukci základových pasů. 
 Konstrukce rámu je navržena s dodatečně předepjatou betonovou přičlí po délce náběhovanou. V příčném řezu je přičle navržena s vyloženými konzolami. Stojky rámu jsou z monolitického železobetonu. Založení mostního objektu je na mikropilotách s vetknutými hlavami do základového pasu z monolitického železobetonu.