Silniční mosty

Most ev.č. 602-037 - Kozlov

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
SO 201 - Most ev.č. 602-037

Obec
Kozlov

Okres 
Jihlava

Investor
Kraj Vysočina
Jihlava


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok a komunikaci

Podle počtu mostních polí

- most o 3 polích

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          ve směrovém oblouku
-          výškově v konstantním klesání

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelnosti

Podle hmotné podstaty

- železobetonový, předpjatý

Podle členitosti nosné konstrukce         

- trámový

Podle výchozí charakteristiky

- třípólová trámovábetonová konstrukce

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Délka přemostění
Most přes komunikaci
kolmá 58,148 m

Délka mostu
Délka mostu 72,00 m
Šířka mostu 11,50 m

Popis mostu

Oprava mostního objektu je navržena s rozebráním a frézováním obrusné a ložné vrstvy vozovky na předmostích a přímopojízdné izolace na mostě v celkové délce 100,0m a v celé šířce komunikace. Na mostě bude provedeno odstranění pojížděné izolace. Na předmostích bude provedeno frézování vozovky v tl. 100mm v dané délce s vytěžením kompletní konstrukce vozovky na předmostích.
 Předpokládá se kompletní demontáž zádržného systému na mostě a odbourání stávajících chodníků a říms na mostě. Je navržena demolice přechodových klínů, vybourání stávajících dilatačních závěrů opěr 01. a 02. Rovněž se předpokládá vybourání závěrných zídek opěr mostu a ubourání křídel mostu po vyznačenou úroveň.
 Na vodorovné nosné konstrukci bude odstraněna kompletní izolace, betonová vyrovnávací vrstva, konstrukce stávajících nadpodporových příčníků nad opěrami 01, 04. Rovněž budou vybourány stávající mostní odvodňovače. Čela nosné konstrukce budou vybourána s obnažením čel tyčových prefabrikátů nad opěrami 01, 04. 
 Dále se předpokládá provedení otvorů pro osazení nových odvodňovačů celoplošné izolace a mostních odvodňovačů. Budou provedeny otvory pro odvodnění dutin tyčových prefabrikátů. Na konstrukci pilířů bude provedeno obnažení základových pasů s obouráním dříků pilířů. Obourání pilířů je navrženo v celé ploše dříků s odstraněním sanační vrstvy původních železobetonových konstrukcí.