Silniční mosty

Most ev.č. 03528-2 - Cerekvice nad Loučnou

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
Obnova mostu ev. č. 03528-2 Cerekvice nad Loučnou 
SO 201 - Most ev.č. 03528-2 

Obec
Cerekvice nad Loučnou

Okres 
Svitavy

Investor
Krajský úřad Pardubického kraje


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-   směrově v přímé
-   výškově v úseku jednotného sklonu 3,1%

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- rámový s deskovou příčlí

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Délka přemostění
Most přes vodní tok
kolmá 5,00 m

Délka mostu
Délka mostu 6,813 m
Šířka mostu 11,00 m

Popis mostu

S ohledem na stavebnětechnický stav mostního objektu a závěry hydrotechnického výpočtu na základě hydrologických data z Českého hydrogeologického je navržen v místě stávajícího objektu novýmostní objekt z monolitického železobetonu.
 Nově navržený mostní objekt je navržen s odpovídající tloušťkou vodorovné části rámové nosné konstrukce. S ohledem na navržený typ nosné konstrukce a uspořádání koryta toku na straně vtoku a výtoku je navržen nový mostní otvor s maximální šířkou odpovídající hydrotechnickému posouzení a konfiguraci terénu.
 Mostní otvor je navržen dle požadavku ČSN 73 6201 : 2008 - Projektování mostních objektů. Nosná konstrukce je navržena na zatížení dle ČSN EN 1991-2, zatřídění komunikace dle zatížení - skupina 2 - silnice III. třídy.
 Stavební objekt SO 201 navrhuje kompletní demolici stávajícího mostního objektu spolu s přilehlými železobetonovými mostními křídly. Obnova mostu zahrnuje kompletní výstavbu nového mostního objektu včetně úpravy koryta toku pod mostem a na vtokové i výtokové straně. Součástí obnovy mostu je řešení napojení na stávající komunikace III. třídy. Celková délka úpravy komunikace III/03528 se uvažuje 35,0m z toho je 15,0m frézování - pro lepší napojení na stávající stav. Celková délka úpravy komunikace III/35834 je navržena 20,0m.