Silniční mosty

Most ev.č. 340-008 - Úhřetická Lhota

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
Obnova mostu ev. č. 340-008 Úhřetická Lhota 

Obec
Úhřetická Lhota 

Okres 
Pardubice 
Chrudim

Investor
Krajský úřad Pardubického kraje


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímém
-          výškově s výškovým obloukem

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- ocelobetonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- trámový

Podle výchozí charakteristiky

- trámová betonová konstrukce

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Délka přemostění
Most přes vodní tok
kolmá 26,00 m

Délka mostu
Délka mostu 39,00 m

Popis mostu

Mostní objekt je navržen jako obnova stávajícího mostního objektu přes vodní tok Novohradka v daném příčném řezu. Obnova mostního objektu spočívá v kompletní demolici stávajícího mostu a výstavby nového mostu.
 Mostní objekt je navržen jako rámová konstrukce s ocelo-betonovou příčlí založen na velkoprůměrových pilotách. Liší se oproti konstrukci z DSP, kde byla navržena ocelová příhradová konstrukce.
 Z hlediska převedení návrhových vod je velikost mostního otvoru větší než původní (stávající). Podhled nosné konstrukce v ose mostu je na kotě 233,870 m n.m. systému BpV a hladina Q 100 letého průtočného množství dle údajů správce vodního toku (Povodí Labe s.p.) je na kotě 233,37 m n.m.. Z uvedeného plyne, že bezpečností rezerva pod podhledem nosné konstrukce je 500 mm.