Silniční mosty

Most ev.č. 34710-1 - Josefodol

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
III/34710 Josefodol most 34710-1 
objekt: SO 201 - Oprava mostu 

Obec
Josefodol

Okres 
Havlíčkův Brod

Investor
Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímé
-          výškově v podélném klesání - 3,6%

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- rámová konstrukce

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Délka přemostění
Most přes vodní tok
kolmá 8,60 m
šikmá 8,706 m

Délka mostu
Délka mostu 26,455 m
Šířka mostu 8,10 m

Popis mostu

V projektové dokumentaci RDS bylo navrženo oproti DSP/DZS dokumentaci několik úprav a změn.
 Jedná se o následující změny:
 - Tvar křídel mostu je optimalizován vůči tvaru zásypu a násypu tělesa komunikace III/34710. Zde nedochází ke změně délek křídel ani jejich orientace.
 - Konstrukce gabionové zdi je posunuta do koruny komunikace, kde v její konstrukci je osazen zádržná systém. Vnitřní hrana gabionové zdi navazuje na odraznou hranu zádržného systému na komunikaci. Gabionová zeď navazuje přímo na konstrukci betonového křídla a je navržena jako jeho prodloužená část. Konstrukce gabionů přenáší pouze konstrukci vozovky nikoliv celý násyp komunikace v případě jejich navrhovaného umístění v patě svahu.
 - Vodorovná část nosné konstrukce je posunuta níže s tím, že na mostě je převedena celá konstrukce vozovky včetně podkladních a podsypných vrstev. Podhled nosné konstrukce se nachází ve výšce 2,845m nad návrhovou hladinou vody Q 100 ve vodním toku Sázavka.