Silniční mosty

Most ev.č. 350-009 - Polnička

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
II/350 Polnička, most ev.č. 350-009 
objekt: SO 201 - Rekonstrukce mostu 

Obec
Polnička

Okres 
Žďár nad Sázavou

Investor
Kraj Vysočina


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímé
-          výškově v podélném stoupání +3,9%

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- rámová konstrukce

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Délka přemostění
Most přes vodní tok
kolmá 5,593 m

Délka mostu
Délka mostu 13,549 m
Šířka mostu 8,10 m

Popis mostu

Tento objekt počítá s výstavbou nového mostního objektu ev.č. 350-009 s ponecháním stávající konstrukce spodní stavby.Mostní objekt je navržen s převáděnou komunikací o kategorijním uspořádání dle ČSN 73 6110 a 73 6101 šířce 6,5m. Kategorie komunikace jeMS 6,5/50. Volná šířka vozovky komunikace je tedy 6,5m bez konstrukce chodníků. Šířkové uspořádání mostního objektu je dle ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů potažmo 73 6101 - Projektování silnic a dálnic a 73 6110 - Projektování místních komunikací. Vnitřní strana říms je osazena ocelovým zábradelním svodidlem dle ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů. Celková volná šířka mostu je 6,50m. Na pravé ilevé straně podél vozovky je osazena železobetonová monolitická římsa se zábradelním svodidlem a svodidlem o zádržnosti H2. Šikmost mostu různá pro obě opěry. Celková délka mostu je 13,549 m s délkou přemostění 5,593 m.Koryto toku a opevnění dna je ponecháno původní. Nově navržený mostní objekt je monolitická jednopolová rámová nosná konstrukce ze železobetonu umístěna na stávající kamenné konstrukci spodní stavby.Založení mostního objektu je navrženo na malopůměrových pilotách (mikropilotách).