Silniční mosty

Obnova mostu M3 na účelové komunikaci

<<< zpět
Obnova mostu M3 na účelové komunikaci
Obnova mostu M3 na účelové komunikaciObnova mostu M3 na účelové komunikaciObnova mostu M3 na účelové komunikaciObnova mostu M3 na účelové komunikaci

Název Akce a Objektu 

Obnova mostu M3 na účelové komunikaci v obci Heřmanice


Okres 
Liberec


Investor
Obec Heřmanice

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- veřejná účelová komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- horní mostovka

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

- směrově v přímé

- výškově ve vypuklém oblouku, R= 372 485 m

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- železobetonový

Podle členitosti nosné konstrukce

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- trámová konstrukce

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

       

Délka přemostění
Most přes vodní tok 
kolmá 8,00 m

Délka mostu
Délka mostu 12,2 m
Šířka mostu 3,730 m


Popis mostu

Nový mostní objekt je proveden jako trámová betonová konstrukce o jednom poli založená na hlubinných základech (mikropilotách). Mostní objekt je proveden se souběžnými křídly podél levé i pravé strany komunikace na mostě.

Konstrukce objektu mostu je zhotovena z kombinací z monolitické konstrukce (železobetonové opěry, křídla, apod.…) a prefabrikované konstrukce (nosná konstrukce mostu).

Založení mostního objektu je hlubinné na mikropilotách na které navazují železobetonové základy. Základové poměry byly určeny dle uvažovaných podkladů České geologické služby - Geofond, nejbližšího vrtu č. HK-1 z roku 2008!

Nosná konstrukce mostu je provedena ze železobetonových opěr a vodorovné trámové nosné konstrukce prostě uložené na konstrukci spodní stavby. Vlastní nosná konstrukce tvoří rozpěrákovou konstrukci s ohledem na spojení nosné konstrukce s konstrukcí spodní stavby. Konstrukce křídel nosné konstrukce jsou na levé i pravé straně mostu zavěšené do opěr.

Mostovka je přímo pojížděná (přímopochozí izolace), proto na mostě není provedena celoplošná izolace mostovky s její ochranou. Styk mezi prefabrikovanou nosnou konstrukcí a monolitickou spodní stavbou je opatřen nátěrem proti zemní vlhkosti a přiloženou hydroizolací z lepenky. Ostatní plochy spodní stavby pod terénem (opěry, křídla, základy, apod.…) jsou opatřeny ochrannými nátěry proti zemní vlhkosti.

Na mostě budou v rámci nosné konstrukce z dvoutrámové konstrukce s mezitrámovou deskou a nepodporovými příčníky provedeny železobetonové římsy po levé i pravé straně mostu podél vozovky tvořené částí nosné konstrukce. Tvar křídel je zakončen tak, že římsa probíhá průběžně z nosné konstrukce mostu až na křídla

Zásyp základů mostu je proveden z vhodné hutněné zeminy.

Na přechodových oblastech je proveden samostatný přechodový klín ze štěrkodrti konstrukce zásypu opěr mostu.

Na mostě z boku říms je osazeno ocelové zábradlí výšky 1,10m se svislou výplní dle požadavku ČSN 73 6201.

Povrch vnějších okrajů říms (na mostě) a celých konstrukcí povrchu křídel (na křídlech) je opatřen ochranným nátěrem OS-A (hydrofobním).

Nosná prefabrikovaná konstrukce je s monolitickou spodní stavbou spojena pomocí tyčí z profilů prům. 25 mm zabetonovaných plastbetonem do předem připravených otvorů. Takto mostní konstrukce tvoří rozpěrákovou konstrukci.